ŠIROKÁ ŠKÁLA VŠEOBECNÝCH AJ ŠPECIALIZOVANÝCH STOMATOLOGICKÝCH ZÁKROKOV

Náš spoločný cieľ od roku 2001 je dosiahnuť čo najlepšiu úroveň zdravia v rámci našich kompetencií. Prispieť tak k vnútornej a vonkajšej kvalite a komfortu života. Vedomosti, skúsenosti, zručnosť, čas a najmodernejšu technológiu nasadiť v prospech riešenia Vašich problémov od najmenších až po tie najzložitejšie.

SLUŽBY & CENNÍK

Existuje mnoho spôsobov ako zasiahnúť do úst v prospech zachovania a obnovy zdravia. Nechajte si poradiť a odporučiť to najlepšie pre Vás.

Notice

Notice

Undefined offset: 12305 search►

Source file

File: .../vendor/nette/nette.min.php   Line: 2343

2333: HEADER_SIZE=4096;const 2334: INT32_SIZE=4;const 2335: INFO='i',TYPE='t',IS_LEAF='il',PREV_NODE='p',END='e',MAX='m',INDEX_DATA='id',LAST_INDEX='l';const 2336: TAGS='t',PRIORITY='p',ENTRIES='e';const 2337: DATA='d',KEY='k',DELETED='d';public 2338: static$debug=FALSE;private$file;private$handle;private$lastNode=2;private$processIdentifier;private$nodeCache=array();private$nodeChanged=array();private$toCommit=array();private$deletedLinks=array();private$dataNodeFreeSpace=array();private 2339: static$startNode=array(self::TAGS=>0,self::PRIORITY=>1,self::ENTRIES=>2,self::DATA=>3);function 2340: __construct($dir){$this->file=$dir.'/'.self::FILE;}function 2341: __destruct(){if($this->handle){$this->headerCommit();flock($this->handle,LOCK_UN);fclose($this->handle);$this->handle=FALSE;}}function 2342: write($key,array$dependencies){$this->lock();$priority=!isset($dependencies[Cache::PRIORITY])?FALSE:(int)$dependencies[Cache::PRIORITY];$tags=empty($dependencies[Cache::TAGS])?FALSE:(array)$dependencies[Cache::TAGS];$exists=FALSE;$keyHash=crc32($key);list($entriesNodeId,$entriesNode)=$this->findIndexNode(self::ENTRIES,$keyHash);if(isset($entriesNode[$keyHash])){$entries=$this->mergeIndexData($entriesNode[$keyHash]);foreach($entries 2343: as$link=>$foo){$dataNode=$this->getNode($link>>self::BITROT);if($dataNode[$link][self::KEY]===$key){if($dataNode[$link][self::TAGS]==$tags&&$dataNode[$link][self::PRIORITY]===$priority){if($dataNode[$link][self::DELETED]){$dataNode[$link][self::DELETED]=FALSE;$this->saveNode($link>>self::BITROT,$dataNode);}$exists=TRUE;}else{$toDelete=array();foreach($dataNode[$link][self::TAGS]as$tag){$toDelete[self::TAGS][$tag][$link]=TRUE;}if($dataNode[$link][self::PRIORITY]!==FALSE){$toDelete[self::PRIORITY][$dataNode[$link][self::PRIORITY]][$link]=TRUE;}$toDelete[self::ENTRIES][$keyHash][$link]=TRUE;$this->cleanFromIndex($toDelete);unset($dataNode[$link]);$this->saveNode($link>>self::BITROT,$dataNode);list($entriesNodeId,$entriesNode)=$this->findIndexNode(self::ENTRIES,$keyHash);}break;}}}if($exists===FALSE){$requiredSize=strlen($key)+75;if($tags){foreach($tags 2344: as$tag){$requiredSize+=strlen($tag)+13;}}$requiredSize+=$priority?10:1;$freeDataNode=$this->findFreeDataNode($requiredSize);$data=$this->getNode($freeDataNode);if($data===FALSE){$data=array(self::INFO=>array(self::LAST_INDEX=>($freeDataNode<<self::BITROT),self::TYPE=>self::DATA));}$dataNodeKey=$this->findNextFreeKey($freeDataNode,$data);$data[$dataNodeKey]=array(self::KEY=>$key,self::TAGS=>$tags?$tags:array(),self::PRIORITY=>$priority,self::DELETED=>FALSE);$this->saveNode($freeDataNode,$data);$entriesNode[$keyHash][$dataNodeKey]=1;$this->saveNode($entriesNodeId,$entriesNode);if($tags){foreach($tags 2345: as$tag){list($nodeId,$node)=$this->findIndexNode(self::TAGS,$tag);$node[$tag][$dataNodeKey]=1;$this->saveNode($nodeId,$node);}}if($priority!==FALSE){list($nodeId,$node)=$this->findIndexNode(self::PRIORITY,$priority);$node[$priority][$dataNodeKey]=1;$this->saveNode($nodeId,$node);}}$this->commit();$this->unlock();}function 2346: clean(array$conditions){$this->lock();if(!empty($conditions[Cache::ALL])){$this->nodeCache=$this->nodeChanged=$this->dataNodeFreeSpace=array();$this->deleteAll();$this->unlock();return 2347: NULL;}$toDelete=array(self::TAGS=>array(),self::PRIORITY=>array(),self::ENTRIES=>array());$entries=array();if(!empty($conditions[Cache::TAGS])){$entries=$this->cleanTags((array)$conditions[Cache::TAGS],$toDelete);}if(isset($conditions[Cache::PRIORITY])){$this->arrayAppend($entries,$this->cleanPriority((int)$conditions[Cache::PRIORITY],$toDelete));}$this->deletedLinks=array();$this->cleanFromIndex($toDelete);$this->commit();$this->unlock();return$entries;}private

Call stack

 1. .../vendor/nette/nette.min.php:2489 source   Nette\Caching\Storages\FileJournal-> write (arguments )

  $key
  "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_d5c9316d72777d345c3496e56fc49b38" (93)
  
  $dependencies
  {
    expire => 7200
    [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
    ]
    [
     [
       0 => array(2) [ ... ]
       1 => "Nette\Database\Row" (18)
       2 => NULL
     ]
    ]
  }
  
  2479: read($key){$meta=$this->readMetaAndLock($this->getCacheFile($key),LOCK_SH);if($meta&&$this->verify($meta)){return$this->readData($meta);}else{return 2480: NULL;}}private 2481: function 2482: verify($meta){do{if(!empty($meta[self::META_DELTA])){if(filemtime($meta[self::FILE])+$meta[self::META_DELTA]<time()){break;}touch($meta[self::FILE]);}elseif(!empty($meta[self::META_EXPIRE])&&$meta[self::META_EXPIRE]<time()){break;}if(!empty($meta[self::META_CALLBACKS])&&!Cache::checkCallbacks($meta[self::META_CALLBACKS])){break;}if(!empty($meta[self::META_ITEMS])){foreach($meta[self::META_ITEMS]as$depFile=>$time){$m=$this->readMetaAndLock($depFile,LOCK_SH);if($m[self::META_TIME]!==$time||($m&&!$this->verify($m))){break 2483: 2;}}}return 2484: TRUE;}while(FALSE);$this->delete($meta[self::FILE],$meta[self::HANDLE]);return 2485: FALSE;}function 2486: lock($key){$cacheFile=$this->getCacheFile($key);if($this->useDirs&&!is_dir($dir=dirname($cacheFile))){@mkdir($dir);}$handle=@fopen($cacheFile,'r+b');if(!$handle){$handle=fopen($cacheFile,'wb');if(!$handle){return;}}$this->locks[$key]=$handle;flock($handle,LOCK_EX);}function 2487: write($key,$data,array$dp){$meta=array(self::META_TIME=>microtime());if(isset($dp[Cache::EXPIRATION])){if(empty($dp[Cache::SLIDING])){$meta[self::META_EXPIRE]=$dp[Cache::EXPIRATION]+time();}else{$meta[self::META_DELTA]=(int)$dp[Cache::EXPIRATION];}}if(isset($dp[Cache::ITEMS])){foreach((array)$dp[Cache::ITEMS]as$item){$depFile=$this->getCacheFile($item);$m=$this->readMetaAndLock($depFile,LOCK_SH);$meta[self::META_ITEMS][$depFile]=$m[self::META_TIME];unset($m);}}if(isset($dp[Cache::CALLBACKS])){$meta[self::META_CALLBACKS]=$dp[Cache::CALLBACKS];}if(!isset($this->locks[$key])){$this->lock($key);if(!isset($this->locks[$key])){return;}}$handle=$this->locks[$key];unset($this->locks[$key]);$cacheFile=$this->getCacheFile($key);if(isset($dp[Cache::TAGS])||isset($dp[Cache::PRIORITY])){if(!$this->journal){throw 2488: new 2489: Nette\InvalidStateException('CacheJournal has not been provided.');}$this->journal->write($cacheFile,$dp);}ftruncate($handle,0);if(!is_string($data)){$data=serialize($data);$meta[self::META_SERIALIZED]=TRUE;}$head=serialize($meta).'?>';$head='<?php //netteCache[01]'.str_pad((string)strlen($head),6,'0',STR_PAD_LEFT).$head;$headLen=strlen($head);$dataLen=strlen($data);do{if(fwrite($handle,str_repeat("\x00",$headLen),$headLen)!==$headLen){break;}if(fwrite($handle,$data,$dataLen)!==$dataLen){break;}fseek($handle,0);if(fwrite($handle,$head,$headLen)!==$headLen){break;}flock($handle,LOCK_UN);fclose($handle);return;}while(FALSE);$this->delete($cacheFile,$handle);}function 2490: remove($key){unset($this->locks[$key]);$this->delete($this->getCacheFile($key));}function 2491: clean(array$conditions){$all=!empty($conditions[Cache::ALL]);$collector=empty($conditions);if($all||$collector){$now=time();foreach(Nette\Utils\Finder::find('_*')->from($this->dir)->childFirst()as$entry){$path=(string)$entry;if($entry->isDir()){@rmdir($path);continue;}if($all){$this->delete($path);}else{$meta=$this->readMetaAndLock($path,LOCK_SH);if(!$meta){continue;}if((!empty($meta[self::META_DELTA])&&filemtime($meta[self::FILE])+$meta[self::META_DELTA]<$now)||(!empty($meta[self::META_EXPIRE])&&$meta[self::META_EXPIRE]<$now)){$this->delete($path,$meta[self::HANDLE]);continue;}flock($meta[self::HANDLE],LOCK_UN);fclose($meta[self::HANDLE]);}}if($this->journal){$this->journal->clean($conditions);}return;}if($this->journal){foreach($this->journal->clean($conditions)as$file){$this->delete($file);}}}protected 2492: function 2493: readMetaAndLock($file,$lock){$handle=@fopen($file,'r+b');if(!$handle){return
 2. .../vendor/nette/nette.min.php:2268 source   Nette\Caching\Storages\FileStorage-> write (arguments )

  $key
  "applicationCache_\x00d5c9316d72777d345c3496e56fc49b38" (50)
  
  $data
  {
    id => 1
    header => "Dokumenty" (9)
    subheader => ""
    image_id => 0
    {
     date => "2014-09-30 19:59:19.000000" (26)
     timezone_type => 3
     timezone => "Europe/Prague" (13)
    }
    {
     date => "2018-10-01 07:55:25.000000" (26)
     timezone_type => 3
     timezone => "Europe/Prague" (13)
    }
    description => NULL
    filename => NULL
    date => NULL
    position => NULL
    width => NULL
    height => NULL
    thumb_width => NULL
    thumb_height => NULL
    photoGallery_id => NULL
    gallery_id => NULL
    image => NULL
    [
     {
       id => 26
       header => "Cenník služieb" (16)
       subheader => ""
       description => ""
       filename => "cennik_2021.xlsx" (16)
       date => NULL
       position => 0
       size => 203151
       fileList_id => 1
       file => File(4) { ... }
     }
    ]
  }
  
  $dp
  {
    expire => 7200
    [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
    ]
    [
     [
       0 => array(2) [ ... ]
       1 => "Nette\Database\Row" (18)
       2 => NULL
     ]
    ]
  }
  
  2258: __construct(IStorage$storage,$namespace=NULL){$this->storage=$storage;$this->namespace=$namespace.self::NAMESPACE_SEPARATOR;}function 2259: getStorage(){return$this->storage;}function 2260: getNamespace(){return(string)substr($this->namespace,0,-1);}function 2261: derive($namespace){$derived=new 2262: static($this->storage,$this->namespace.$namespace);return$derived;}function 2263: load($key,$fallback=NULL){$data=$this->storage->read($this->generateKey($key));if($data===NULL&&$fallback){return$this->save($key,new 2264: Nette\Callback($fallback));}return$data;}function 2265: save($key,$data,array$dependencies=NULL){$this->release();$key=$this->generateKey($key);if($data 2266: instanceof 2267: Nette\Callback||$data 2268: instanceof\Closure){$this->storage->lock($key);$data=Nette\Callback::create($data)->invokeArgs(array(&$dependencies));}if($data===NULL){$this->storage->remove($key);}else{$this->storage->write($key,$data,$this->completeDependencies($dependencies,$data));return$data;}}private 2269: function 2270: completeDependencies($dp,$data){if(is_object($data)){$dp[self::CALLBACKS][]=array(array(__CLASS__,'checkSerializationVersion'),get_class($data),Nette\Reflection\ClassType::from($data)->getAnnotation('serializationVersion'));}if(isset($dp[Cache::EXPIRATION])){$dp[Cache::EXPIRATION]=Nette\DateTime::from($dp[Cache::EXPIRATION])->format('U')-time();}if(isset($dp[self::FILES])){foreach(array_unique((array)$dp[self::FILES])as$item){$dp[self::CALLBACKS][]=array(array(__CLASS__,'checkFile'),$item,@filemtime($item));}unset($dp[self::FILES]);}if(isset($dp[self::ITEMS])){$dp[self::ITEMS]=array_unique(array_map(array($this,'generateKey'),(array)$dp[self::ITEMS]));}if(isset($dp[self::CONSTS])){foreach(array_unique((array)$dp[self::CONSTS])as$item){$dp[self::CALLBACKS][]=array(array(__CLASS__,'checkConst'),$item,constant($item));}unset($dp[self::CONSTS]);}if(!is_array($dp)){$dp=array();}return$dp;}function 2271: remove($key){$this->save($key,NULL);}function 2272: clean(array$conditions=NULL){$this->release();$this->storage->clean((array)$conditions);}function
 3. .../app/model/Cache.php:23 source   Nette\Caching\Cache-> save (arguments )

  $key
  "fileListGet_1" (13)
  
  $data
  {
    id => 1
    header => "Dokumenty" (9)
    subheader => ""
    image_id => 0
    {
     date => "2014-09-30 19:59:19.000000" (26)
     timezone_type => 3
     timezone => "Europe/Prague" (13)
    }
    {
     date => "2018-10-01 07:55:25.000000" (26)
     timezone_type => 3
     timezone => "Europe/Prague" (13)
    }
    description => NULL
    filename => NULL
    date => NULL
    position => NULL
    width => NULL
    height => NULL
    thumb_width => NULL
    thumb_height => NULL
    photoGallery_id => NULL
    gallery_id => NULL
    image => NULL
    [
     {
       id => 26
       header => "Cenník služieb" (16)
       subheader => ""
       description => ""
       filename => "cennik_2021.xlsx" (16)
       date => NULL
       position => 0
       size => 203151
       fileList_id => 1
       file => File(4) { ... }
     }
    ]
  }
  
  $dependencies
  {
    expire => "120 minutes" (11)
    [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
    ]
  }
  
  13:         public function __construct$lang ) { 14:             self::$lang $lang; 15: 16:             self::$cache Nette\Environment::getCacheself::$namespace '_' self::$lang ); 17:         } 18: 19:         private static function save$key$value ){         20:             self::$cache->save$key$value, array( 21:                 \Nette\Caching\Cache::EXPIRE => self::CACHE_TIME, 22:                 \Nette\Caching\Cache::TAGS => array( self::$namespaceself::$namespace '_' self::$lang ) 23:             )); 24:         } 25: 26:         public static function settingsGetAllValues$setting ){ 27:             $key __FUNCTION__;
 4. .../app/model/Cache.php:83 source   Cache:: save (arguments )

  $key
  "fileListGet_1" (13)
  
  $value
  {
    id => 1
    header => "Dokumenty" (9)
    subheader => ""
    image_id => 0
    {
     date => "2014-09-30 19:59:19.000000" (26)
     timezone_type => 3
     timezone => "Europe/Prague" (13)
    }
    {
     date => "2018-10-01 07:55:25.000000" (26)
     timezone_type => 3
     timezone => "Europe/Prague" (13)
    }
    description => NULL
    filename => NULL
    date => NULL
    position => NULL
    width => NULL
    height => NULL
    thumb_width => NULL
    thumb_height => NULL
    photoGallery_id => NULL
    gallery_id => NULL
    image => NULL
    [
     {
       id => 26
       header => "Cenník služieb" (16)
       subheader => ""
       description => ""
       filename => "cennik_2021.xlsx" (16)
       date => NULL
       position => 0
       size => 203151
       fileList_id => 1
       file => File(4) { ... }
     }
    ]
  }
  
  73:             } 74: 75:             return $loadedValue; 76:         } 77: 78:         public static function fileListGet$fileList$fileListId ){ 79:             $key __FUNCTION__ '_' $fileListId; 80: 81:             $loadedValue self::$cache->load$key ); 82:             if( !$loadedValue ){ 83:                 self::save( $key, $fileList->get( $fileListId ) ); 84: 85:                 $loadedValue self::$cache->load$key ); 86:             } 87:
 5. .../app/model/Helpers.php:38 source   Cache:: fileListGet (arguments )

  $fileList
  {
    tableName protected => "fileList" (8)
    {
     tableName protected => "gallery" (7)
     {
       tableName protected => "article" (7)
       gallery private => Tables\Gallery(7) { *RECURSION* }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "linkList" (8)
       gallery private => Tables\Gallery(7) { *RECURSION* }
       link private => Tables\Link(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "photoGallery" (12)
       gallery private => Tables\Gallery(7) { *RECURSION* }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     nodeList private => NULL
     fileList private => Tables\FileList(4) { *RECURSION* }
     {
       dsn private => "mysql:host=a042um.forpsi.com;dbname=f142596" (43)
       driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver(1) { ... }
       preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor(6) { ... }
       databaseReflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection(5) { ... }
       cache private => Nette\Caching\Cache(4) { ... }
       onQuery => array(1) [ ... ]
     }
    }
    {
     tableName protected => "file" (4)
     {
       dsn private => "mysql:host=a042um.forpsi.com;dbname=f142596" (43)
       driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver(1) { ... }
       preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor(6) { ... }
       databaseReflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection(5) { ... }
       cache private => Nette\Caching\Cache(4) { ... }
       onQuery => array(1) [ ... ]
     }
    }
    {
     dsn private => "mysql:host=a042um.forpsi.com;dbname=f142596" (43)
     {
       connection private => Nette\Database\Connection(6) { *RECURSION* }
     }
     {
       connection private => Nette\Database\Connection(6) { *RECURSION* }
       driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver(1) { ... }
       params private => NULL
       remaining private => NULL
       counter private => NULL
       arrayMode private => NULL
     }
     {
       cache protected => Nette\Caching\Cache(4) { ... }
       cacheStorage protected => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { *RECURSION* }
       structure protected => array(1) { ... }
       loadedStructure protected => array(1) { ... }
     }
     {
       storage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
       namespace private => "Nette.Database.daf561825af334354bb97a97971be4c4\x00" (48)
       key private => NULL
       data private => NULL
     }
     [
       0 => array(2) [ ... ]
     ]
    }
  }
  
  $fileListId
  "1"
  
  28:             $menu '<div class="replacableTag menu">' ob_get_clean() . '</div>'; 29: 30:             $content str_replaceself::REPLACE_MENU$menu$content ); 31:         } 32:          33:         preg_match_all('/' self::REPLACE_FILE_LIST '/'$content$occurence);         34:         if( isset( $occurence[1] ) ){ 35:             foreach( $occurence[1] as $fileListId ){ 36:                 //Redirect output to variable 37:                 ob_start(); 38:                 $control->getComponent( 'fileList' )->render( \Cache::fileListGet( self::$fileList, $fileListId ), false, false ); 39:                 $linkList '<div class="replacableTag linkList">' ob_get_clean() . '</div>'; 40: 41:                 $content preg_replace'/' self::REPLACE_FILE_LIST '/'$linkList$content); 42:             }
 6. inner-code Helpers:: replaceSpecialTags (arguments )

  $content
  "<h3>Oblasti poskytovaných služieb.</h3>
  
  <div class="row">
  <div class="col-md-6">
  <ul class="services">
  	<li><a href="#">PREVENCIA</a><i class="fa f ... " (4866)
  
  $control
  {
    {
     file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/article.latte" (68)
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     source private => NULL
     {
       _control => Components\Article(9) { *RECURSION* }
       control => Components\Article(9) { *RECURSION* }
       _presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       user => Nette\Security\User(8) { ... }
       netteHttpResponse => Nette\Http\Response(5) { ... }
       netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
       baseUrl => "https://panek.sk" (16)
       baseUri => "https://panek.sk" (16)
       basePath => ""
       flashes => array(0) 
       header => "SLUŽBY & CENNÍK" (17)
       subheader => "Existuje mnoho spôsobov ako zasiahnúť do úst v prospech zachovania a obnovy zdravia. Nechajte si poradiť a odporučiť to najlepšie pre Vás." (147)
       article => Nette\Database\Row(22) { ... }
       render_type => 203
       isOdd => TRUE
       template => Nette\Templating\FileTemplate(8) { *RECURSION* }
       _g => stdClass(0) 
     }
     filters private => array(0) 
     {
       translate => Nette\Callback(1) { ... }
       replacespecialtags => Nette\Callback(1) { ... }
     }
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
       1 => Nette\Callback(1) { ... }
       2 => Nette\Callback(1) { ... }
       3 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     {
       hint => "/components/article.latte" (25)
       dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
       useDirs private => TRUE
       journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal(9) { ... }
       locks private => NULL
     }
    }
    invalidSnippets private => array(0) 
    snippetMode => NULL
    params protected => array(0) 
    {
     {
       template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       invalidSnippets private => array(0) 
       snippetMode => NULL
       params protected => array(0) 
       components private => array(0) 
       cloning private => NULL
       parent private => Components\Article(9) { *RECURSION* }
       name private => "fileList" (8)
       monitors private => array(1) { ... }
     }
    }
    cloning private => NULL
    {
     header private => FALSE
     subheader private => TRUE
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/page.latte" (65)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(18) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(2) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     {
       article => Components\Article(9) { *RECURSION* }
     }
     cloning private => NULL
     {
       page private => Tables\Page(3) { ... }
       menuItem private => Tables\MenuItem(2) { ... }
       lang => ""
       backlink => ""
       setting protected => Tables\Setting(3) { ... }
       invalidLinkMode => 2
       onShutdown => NULL
       request private => Nette\Application\Request(7) { ... }
       response private => Nette\Application\Responses\TextResponse(1) { ... }
       autoCanonicalize => TRUE
       absoluteUrls => FALSE
       globalParams private => array(0) 
       globalState private => array(2) { ... }
       globalStateSinces private => array(2) { ... }
       action private => "default" (7)
       view private => "default" (7)
       layout private => NULL
       payload private => stdClass(0) 
       signalReceiver private => ""
       signal private => NULL
       ajaxMode private => FALSE
       startupCheck private => TRUE
       lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request(7) { ... }
       lastCreatedRequestFlag private => array(1) { ... }
       context private => SystemContainer(8) { ... }
       template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       invalidSnippets private => array(0) 
       snippetMode => NULL
       params protected => array(4) { ... }
       components private => array(4) { ... }
       cloning private => NULL
       parent private => NULL
       name private => "Homepage" (8)
       monitors private => array(0) 
     }
     name private => "homepage" (8)
     {
       "Nette\Application\UI\Presenter" => array(4) [ ... ]
     }
    }
    name private => "article" (7)
    {
     [
       0 => HomepagePresenter(34) { ... }
       1 => 2
       2 => "homepage-article" (16)
       3 => TRUE
     ]
    }
  }
  
 7. .../vendor/nette/nette.min.php:2592 source   call_user_func_array (arguments )

  $function_name
  [
    0 => "Helpers" (7)
    1 => "replacespecialtags" (18)
  ]
  
  $parameters
  [
    0 => "<h3>Oblasti poskytovaných služieb.</h3>
  
  <div class="row">
  <div class="col-md-6">
  <ul class="services">
  	<li><a href="#">PREVENCIA</a><i class="fa f ... " (4866)
    {
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/article.latte" (68)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(18) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(2) { ... }
       helperLoaders private => array(4) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     {
       fileList => Components\FileList(9) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     {
       header private => FALSE
       subheader private => TRUE
       template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       invalidSnippets private => array(0) 
       snippetMode => NULL
       params protected => array(0) 
       components private => array(1) { ... }
       cloning private => NULL
       parent private => HomepagePresenter(34) { ... }
       name private => "homepage" (8)
       monitors private => array(1) { ... }
     }
     name private => "article" (7)
     {
       "Nette\Application\UI\Presenter" => array(4) [ ... ]
     }
    }
  ]
  
  2582: new 2583: InvalidStateException("Callback '$this' is not callable.");}return 2584: call_user_func_array($this->cb,func_get_args());}function 2585: invoke(){if(!is_callable($this->cb)){throw 2586: new 2587: InvalidStateException("Callback '$this' is not callable.");}return 2588: call_user_func_array($this->cb,func_get_args());}function 2589: invokeArgs(array$args){if(!is_callable($this->cb)){throw 2590: new 2591: InvalidStateException("Callback '$this' is not callable.");}return 2592: call_user_func_array($this->cb,$args);}function 2593: isCallable(){return 2594: is_callable($this->cb);}function 2595: getNative(){return$this->cb;}function 2596: toReflection(){if(is_string($this->cb)&&strpos($this->cb,'::')){return
 8. .../vendor/nette/nette.min.php:5825 source   Nette\Callback-> invokeArgs (arguments )

  $args
  [
    0 => "<h3>Oblasti poskytovaných služieb.</h3>
  
  <div class="row">
  <div class="col-md-6">
  <ul class="services">
  	<li><a href="#">PREVENCIA</a><i class="fa f ... " (4866)
    {
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/article.latte" (68)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(18) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(2) { ... }
       helperLoaders private => array(4) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     {
       fileList => Components\FileList(9) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     {
       header private => FALSE
       subheader private => TRUE
       template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       invalidSnippets private => array(0) 
       snippetMode => NULL
       params protected => array(0) 
       components private => array(1) { ... }
       cloning private => NULL
       parent private => HomepagePresenter(34) { ... }
       name private => "homepage" (8)
       monitors private => array(1) { ... }
     }
     name private => "article" (7)
     {
       "Nette\Application\UI\Presenter" => array(4) [ ... ]
     }
    }
  ]
  
  5815: Nette\InvalidStateException("Filter '$callback' was registered twice.");}$this->filters[]=$callback;return$this;}function 5816: getFilters(){return$this->filters;}function 5817: registerHelper($name,$callback){$this->helpers[strtolower($name)]=new 5818: Nette\Callback($callback);return$this;}function 5819: registerHelperLoader($callback){$this->helperLoaders[]=new 5820: Nette\Callback($callback);return$this;}function 5821: getHelpers(){return$this->helpers;}function 5822: getHelperLoaders(){return$this->helperLoaders;}function 5823: __call($name,$args){$lname=strtolower($name);if(!isset($this->helpers[$lname])){foreach($this->helperLoaders 5824: as$loader){$helper=$loader($lname);if($helper){$this->registerHelper($lname,$helper);return$this->helpers[$lname]->invokeArgs($args);}}return 5825: parent::__call($name,$args);}return$this->helpers[$lname]->invokeArgs($args);}function 5826: setTranslator(Nette\Localization\ITranslator$translator=NULL){$this->registerHelper('translate',$translator===NULL?NULL:array($translator,'translate'));return$this;}function 5827: add($name,$value){if(array_key_exists($name,$this->params)){throw 5828: new 5829: Nette\InvalidStateException("The variable '$name' already exists.");}$this->params[$name]=$value;return$this;}function
 9. .../temp/cache/_Nette.FileTemplate/_components.article.latte-2c40b02bbc413f2bc1ea5890f70cba12.php:63 source   Nette\Templating\Template-> __call (arguments )

  $name
  "replaceSpecialTags" (18)
  
  $args
  [
    0 => "<h3>Oblasti poskytovaných služieb.</h3>
  
  <div class="row">
  <div class="col-md-6">
  <ul class="services">
  	<li><a href="#">PREVENCIA</a><i class="fa f ... " (4866)
    {
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/article.latte" (68)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(18) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(2) { ... }
       helperLoaders private => array(4) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     {
       fileList => Components\FileList(9) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     {
       header private => FALSE
       subheader private => TRUE
       template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       invalidSnippets private => array(0) 
       snippetMode => NULL
       params protected => array(0) 
       components private => array(1) { ... }
       cloning private => NULL
       parent private => HomepagePresenter(34) { ... }
       name private => "homepage" (8)
       monitors private => array(1) { ... }
     }
     name private => "article" (7)
     {
       "Nette\Application\UI\Presenter" => array(4) [ ... ]
     }
    }
  ]
  
  53: " width="<?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($article->image->getWidth(), ENT_COMPAT?> 54: " height="<?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($article->image->getHeight(), ENT_COMPAT?> 55: " alt="<?php if ($article->gallery_header) { echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($article->gallery_headerENT_COMPAT) ;} else { echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($article->image->getFilename(), ENT_COMPAT) ;} ?>" /> 56:                     <div class="description"><?php if ($article->description) { echo $article->description ;} ?></div> 57:                 </div> 58: <?php ?> 59: 60:             <div class="container"> 61:             <div class="text"<?php if ($article->background_color) { ?> style="background-color: #<?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml(Nette\Templating\Helpers::escapeCss($article->background_color), ENT_COMPAT?> 62: "<?php ?>> 63:                 <?php echo $template->replaceSpecialTags($article->content, $control) ?> 64: 65:             </div>         66:             </div> 67:             <div class="clearfix"></div>
 10. .../temp/cache/_Nette.FileTemplate/_components.article.latte-2c40b02bbc413f2bc1ea5890f70cba12.php:63 source   Nette\Templating\FileTemplate-> replaceSpecialTags (arguments )

  #0
  "<h3>Oblasti poskytovaných služieb.</h3>
  
  <div class="row">
  <div class="col-md-6">
  <ul class="services">
  	<li><a href="#">PREVENCIA</a><i class="fa f ... " (4866)
  
  #1
  {
    {
     file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/article.latte" (68)
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     source private => NULL
     {
       _control => Components\Article(9) { *RECURSION* }
       control => Components\Article(9) { *RECURSION* }
       _presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       user => Nette\Security\User(8) { ... }
       netteHttpResponse => Nette\Http\Response(5) { ... }
       netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
       baseUrl => "https://panek.sk" (16)
       baseUri => "https://panek.sk" (16)
       basePath => ""
       flashes => array(0) 
       header => "SLUŽBY & CENNÍK" (17)
       subheader => "Existuje mnoho spôsobov ako zasiahnúť do úst v prospech zachovania a obnovy zdravia. Nechajte si poradiť a odporučiť to najlepšie pre Vás." (147)
       article => Nette\Database\Row(22) { ... }
       render_type => 203
       isOdd => TRUE
       template => Nette\Templating\FileTemplate(8) { *RECURSION* }
       _g => stdClass(0) 
     }
     filters private => array(0) 
     {
       translate => Nette\Callback(1) { ... }
       replacespecialtags => Nette\Callback(1) { ... }
     }
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
       1 => Nette\Callback(1) { ... }
       2 => Nette\Callback(1) { ... }
       3 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     {
       hint => "/components/article.latte" (25)
       dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
       useDirs private => TRUE
       journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal(9) { ... }
       locks private => NULL
     }
    }
    invalidSnippets private => array(0) 
    snippetMode => NULL
    params protected => array(0) 
    {
     {
       template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       invalidSnippets private => array(0) 
       snippetMode => NULL
       params protected => array(0) 
       components private => array(0) 
       cloning private => NULL
       parent private => Components\Article(9) { *RECURSION* }
       name private => "fileList" (8)
       monitors private => array(1) { ... }
     }
    }
    cloning private => NULL
    {
     header private => FALSE
     subheader private => TRUE
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/page.latte" (65)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(18) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(2) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     {
       article => Components\Article(9) { *RECURSION* }
     }
     cloning private => NULL
     {
       page private => Tables\Page(3) { ... }
       menuItem private => Tables\MenuItem(2) { ... }
       lang => ""
       backlink => ""
       setting protected => Tables\Setting(3) { ... }
       invalidLinkMode => 2
       onShutdown => NULL
       request private => Nette\Application\Request(7) { ... }
       response private => Nette\Application\Responses\TextResponse(1) { ... }
       autoCanonicalize => TRUE
       absoluteUrls => FALSE
       globalParams private => array(0) 
       globalState private => array(2) { ... }
       globalStateSinces private => array(2) { ... }
       action private => "default" (7)
       view private => "default" (7)
       layout private => NULL
       payload private => stdClass(0) 
       signalReceiver private => ""
       signal private => NULL
       ajaxMode private => FALSE
       startupCheck private => TRUE
       lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request(7) { ... }
       lastCreatedRequestFlag private => array(1) { ... }
       context private => SystemContainer(8) { ... }
       template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       invalidSnippets private => array(0) 
       snippetMode => NULL
       params protected => array(4) { ... }
       components private => array(4) { ... }
       cloning private => NULL
       parent private => NULL
       name private => "Homepage" (8)
       monitors private => array(0) 
     }
     name private => "homepage" (8)
     {
       "Nette\Application\UI\Presenter" => array(4) [ ... ]
     }
    }
    name private => "article" (7)
    {
     [
       0 => HomepagePresenter(34) { ... }
       1 => 2
       2 => "homepage-article" (16)
       3 => TRUE
     ]
    }
  }
  
  53: " width="<?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($article->image->getWidth(), ENT_COMPAT?> 54: " height="<?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($article->image->getHeight(), ENT_COMPAT?> 55: " alt="<?php if ($article->gallery_header) { echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($article->gallery_headerENT_COMPAT) ;} else { echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($article->image->getFilename(), ENT_COMPAT) ;} ?>" /> 56:                     <div class="description"><?php if ($article->description) { echo $article->description ;} ?></div> 57:                 </div> 58: <?php ?> 59: 60:             <div class="container"> 61:             <div class="text"<?php if ($article->background_color) { ?> style="background-color: #<?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml(Nette\Templating\Helpers::escapeCss($article->background_color), ENT_COMPAT?> 62: "<?php ?>> 63:                 <?php echo $template->replaceSpecialTags($article->content, $control) ?> 64: 65:             </div>         66:             </div> 67:             <div class="clearfix"></div>
 11. .../vendor/nette/nette.min.php:262 source   require (arguments )

  #0
  "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_components.article.latte-2c40b02bbc413f2bc1ea5890f70cba12.php" (123)
  
  252: LimitedScope{final 253: function 254: __construct(){throw 255: new 256: Nette\StaticClassException;}static 257: function 258: evaluate(){if(func_num_args()>1){foreach(func_get_arg(1)as$__k=>$__v)$$__k=$__v;unset($__k,$__v);}$res=eval('?>'.func_get_arg(0));if($res===FALSE&&($error=error_get_last())&&$error['type']===E_PARSE){throw 259: new 260: Nette\FatalErrorException($error['message'],0,$error['type'],$error['file'],$error['line'],NULL);}return$res;}static 261: function 262: load(){if(func_num_args()>1){if(func_get_arg(1)===TRUE){return require func_get_arg(0);}foreach(func_get_arg(1)as$__k=>$__v)$$__k=$__v;unset($__k,$__v);}return require func_get_arg(0);}}}namespace Nette\Loaders{use 263: Nette;abstract 264: class 265: AutoLoader 266: extends
 12. .../vendor/nette/nette.min.php:5865 source   Nette\Utils\LimitedScope:: load (arguments )

  #0
  "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_components.article.latte-2c40b02bbc413f2bc1ea5890f70cba12.php" (123)
  
  #1
  {
    {
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/article.latte" (68)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(18) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(2) { ... }
       helperLoaders private => array(4) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     {
       fileList => Components\FileList(9) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     {
       header private => FALSE
       subheader private => TRUE
       template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       invalidSnippets private => array(0) 
       snippetMode => NULL
       params protected => array(0) 
       components private => array(1) { ... }
       cloning private => NULL
       parent private => HomepagePresenter(34) { ... }
       name private => "homepage" (8)
       monitors private => array(1) { ... }
     }
     name private => "article" (7)
     {
       "Nette\Application\UI\Presenter" => array(4) [ ... ]
     }
    }
    {
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/article.latte" (68)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(18) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(2) { ... }
       helperLoaders private => array(4) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     {
       fileList => Components\FileList(9) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     {
       header private => FALSE
       subheader private => TRUE
       template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       invalidSnippets private => array(0) 
       snippetMode => NULL
       params protected => array(0) 
       components private => array(1) { ... }
       cloning private => NULL
       parent private => HomepagePresenter(34) { ... }
       name private => "homepage" (8)
       monitors private => array(1) { ... }
     }
     name private => "article" (7)
     {
       "Nette\Application\UI\Presenter" => array(4) [ ... ]
     }
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     guestRole => "guest" (5)
     authenticatedRole => "authenticated" (13)
     onLoggedIn => NULL
     onLoggedOut => NULL
     {
       namespace private => ""
       sessionHandler private => Nette\Http\Session(4) { ... }
       sessionSection private => Nette\Http\SessionSection(5) { ... }
     }
     authenticator private => NULL
     authorizator private => NULL
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
    }
    {
     cookieDomain => ""
     cookiePath => "/"
     cookieSecure => FALSE
     cookieHttpOnly => TRUE
     code private => 200
    }
    {
     dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
     useDirs private => TRUE
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       handle private => stream resource {
        timed_out => FALSE
        blocked => TRUE
        eof => FALSE
        wrapper_type => "plainfile" (9)
        stream_type => "STDIO" (5)
        mode => "r+b" (3)
        unread_bytes => 8188
        seekable => TRUE
        uri => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       }
       lastNode private => 5
       processIdentifier private => "h\xc4\xfd\x18" (4)
       nodeCache private => array(3) { ... }
       nodeChanged private => array(0) 
       toCommit private => array(0) 
       deletedLinks private => array(0) 
       dataNodeFreeSpace private => array(1) { ... }
     }
     locks private => array(0) 
    }
    baseUrl => "https://panek.sk" (16)
    baseUri => "https://panek.sk" (16)
    basePath => ""
    flashes => array(0) 
    header => "SLUŽBY & CENNÍK" (17)
    subheader => "Existuje mnoho spôsobov ako zasiahnúť do úst v prospech zachovania a obnovy zdravia. Nechajte si poradiť a odporučiť to najlepšie pre Vás." (147)
    {
     id => 7
     header => "SLUŽBY & CENNÍK" (17)
     subheader => "Existuje mnoho spôsobov ako zasiahnúť do úst v prospech zachovania a obnovy zdravia. Nechajte si poradiť a odporučiť to najlepšie pre Vás." (147)
     image_id => 0
     content => "<h3>Oblasti poskytovaných služieb.</h3>
  
  <div class="row">
  <div class="col-md-6">
  <ul class="services">
  	<li><a href="#">PREVENCIA</a><i class="fa f ... " (4866)
     background_color => NULL
     class => ""
     only_content => 0
     {
       date => "2014-09-25 22:35:30.000000" (26)
       timezone_type => 3
       timezone => "Europe/Prague" (13)
     }
     {
       date => "2016-02-03 14:01:21.000000" (26)
       timezone_type => 3
       timezone => "Europe/Prague" (13)
     }
     description => NULL
     filename => NULL
     date => NULL
     position => NULL
     width => NULL
     height => NULL
     thumb_width => NULL
     thumb_height => NULL
     photoGallery_id => NULL
     gallery_id => NULL
     gallery_header => NULL
     image => NULL
    }
    render_type => 203
    isOdd => TRUE
    {
     file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/article.latte" (68)
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     source private => NULL
     {
       _control => Components\Article(9) { ... }
       control => Components\Article(9) { ... }
       _presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       user => Nette\Security\User(8) { ... }
       netteHttpResponse => Nette\Http\Response(5) { ... }
       netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
       baseUrl => "https://panek.sk" (16)
       baseUri => "https://panek.sk" (16)
       basePath => ""
       flashes => array(0) 
       header => "SLUŽBY & CENNÍK" (17)
       subheader => "Existuje mnoho spôsobov ako zasiahnúť do úst v prospech zachovania a obnovy zdravia. Nechajte si poradiť a odporučiť to najlepšie pre Vás." (147)
       article => Nette\Database\Row(22) { ... }
       render_type => 203
       isOdd => TRUE
       template => Nette\Templating\FileTemplate(8) { *RECURSION* }
       _g => stdClass(0) 
     }
     filters private => array(0) 
     {
       translate => Nette\Callback(1) { ... }
       replacespecialtags => Nette\Callback(1) { ... }
     }
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
       1 => Nette\Callback(1) { ... }
       2 => Nette\Callback(1) { ... }
       3 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     {
       hint => "/components/article.latte" (25)
       dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
       useDirs private => TRUE
       journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal(9) { ... }
       locks private => NULL
     }
    }
    _g => stdClass(0) 
  }
  
  5855: getFile(){return$this->file;}function 5856: getSource(){return 5857: file_get_contents($this->file);}function 5858: render(){if($this->file==NULL){throw 5859: new 5860: Nette\InvalidStateException("Template file name was not specified.");}$cache=new 5861: Caching\Cache($storage=$this->getCacheStorage(),'Nette.FileTemplate');if($storage 5862: instanceof 5863: Caching\Storages\PhpFileStorage){$storage->hint=str_replace(dirname(dirname($this->file)),'',$this->file);}$cached=$compiled=$cache->load($this->file);if($compiled===NULL){try{$compiled="<?php\n\n// source file: $this->file\n\n?>".$this->compile();}catch(FilterException$e){$e->setSourceFile($this->file);throw$e;}$cache->save($this->file,$compiled,array(Caching\Cache::FILES=>$this->file,Caching\Cache::CONSTS=>'Nette\Framework::REVISION'));$cached=$cache->load($this->file);}if($cached!==NULL&&$storage 5864: instanceof 5865: Caching\Storages\PhpFileStorage){Nette\Utils\LimitedScope::load($cached['file'],$this->getParameters());}else{Nette\Utils\LimitedScope::evaluate($compiled,$this->getParameters());}}}use 5866: Nette\Utils\Strings;use 5867: Nette\Forms\Form;use 5868: Nette\Utils\Html;class 5869: Helpers{private
 13. .../app/templates/components/Article.php:37 source   Nette\Templating\FileTemplate-> render ()

  27:             if( $subheader ) 28:             $this->template->subheader $article->subheader; 29: 30:             $this->template->article $article; 31:              32:             $this->template->render_type $render_type; 33: 34:             $this->template->isOdd = (self::$count 2) != true false; 35:             self::$count++; 36: 37:             $this->template->render(); 38:         } 39:      40:         protected function createComponentFileList(){ 41:             return new FileList();
 14. .../temp/cache/_Nette.FileTemplate/_components.page.latte-b49c90d667acd636021ded3fa53ae9ad.php:35 source   Components\Article-> render (arguments )

  $article
  {
    id => 7
    header => "SLUŽBY & CENNÍK" (17)
    subheader => "Existuje mnoho spôsobov ako zasiahnúť do úst v prospech zachovania a obnovy zdravia. Nechajte si poradiť a odporučiť to najlepšie pre Vás." (147)
    image_id => 0
    content => "<h3>Oblasti poskytovaných služieb.</h3>
  
  <div class="row">
  <div class="col-md-6">
  <ul class="services">
  	<li><a href="#">PREVENCIA</a><i class="fa f ... " (4866)
    background_color => NULL
    class => ""
    only_content => 0
    {
     date => "2014-09-25 22:35:30.000000" (26)
     timezone_type => 3
     timezone => "Europe/Prague" (13)
    }
    {
     date => "2016-02-03 14:01:21.000000" (26)
     timezone_type => 3
     timezone => "Europe/Prague" (13)
    }
    description => NULL
    filename => NULL
    date => NULL
    position => NULL
    width => NULL
    height => NULL
    thumb_width => NULL
    thumb_height => NULL
    photoGallery_id => NULL
    gallery_id => NULL
    gallery_header => NULL
    image => NULL
  }
  
  $header
  TRUE
  
  $subheader
  TRUE
  
  $render_type
  203
  
  25: <?php if (isset($page->nodes)) { $iterations 0; foreach ($page->nodes as $node) { if ($node->hide) continue ?> 26:                 <div class="row-fluid <?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($node->typeENT_COMPAT?> 27: " id="node-<?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($node->idENT_COMPAT?>"> 28: <?php if ($node->type === 'ajax-articles') { if ($node->article) { if ($node->article->only_content) { ?> 29:                                 <div class="only_content render_type_<?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($node->render_typeENT_COMPAT?> 30: "<?php if ($node->article->background_color) { ?> style="background-color: #<?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml(Nette\Templating\Helpers::escapeCss($node->article->background_color), ENT_COMPAT?> 31: "<?php ?>> 32:                                     <?php echo $template->replaceSpecialTags($node->article->content$control?> 33: 34:                                 </div> 35: <?php } else { $_ctrl = $_control->getComponent("article"); if ($_ctrl instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_ctrl->validateControl(); $_ctrl->render($node->article, $nodeHeader, $nodeSubheader, $node->render_type) ;} } } elseif ($node->type === 'ajax-link-list') { $_ctrl = $_control->getComponent("linkList"); if ($_ctrl instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_ctrl->validateControl(); $_ctrl->render($node->linkList) ;} elseif ($node->type === 'ajax-photo-gallery') { $_ctrl = $_control->getComponent("photoGallery"); if ($_ctrl instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_ctrl->validateControl(); $_ctrl->render($node->photoGallery, true, true, true, false, $node->render_type) ;} elseif ($node->type === 'ajax-node-list') { $_ctrl = $_control->getComponent("nodeList"); if ($_ctrl instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_ctrl->validateControl(); $_ctrl->render($node->nodeList, true, true, $node->render_type) ;} elseif ($node->type === 'ajax-contact') { $_ctrl = $_control->getComponent("contact"); if ($_ctrl instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_ctrl->validateControl(); $_ctrl->render($node->render_type) ;} elseif ($node->type === 'ajax-file-list') { $_ctrl = $_control->getComponent("fileList"); if ($_ctrl instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_ctrl->validateControl(); $_ctrl->render($node->fileList, true, true, $node->render_type) ;} ?> 36:                 </div> 37: <?php $iterations++; } } } 
 15. .../vendor/nette/nette.min.php:262 source   require (arguments )

  #0
  "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_components.page.latte-b49c90d667acd636021ded3fa53ae9ad.php" (120)
  
  252: LimitedScope{final 253: function 254: __construct(){throw 255: new 256: Nette\StaticClassException;}static 257: function 258: evaluate(){if(func_num_args()>1){foreach(func_get_arg(1)as$__k=>$__v)$$__k=$__v;unset($__k,$__v);}$res=eval('?>'.func_get_arg(0));if($res===FALSE&&($error=error_get_last())&&$error['type']===E_PARSE){throw 259: new 260: Nette\FatalErrorException($error['message'],0,$error['type'],$error['file'],$error['line'],NULL);}return$res;}static 261: function 262: load(){if(func_num_args()>1){if(func_get_arg(1)===TRUE){return require func_get_arg(0);}foreach(func_get_arg(1)as$__k=>$__v)$$__k=$__v;unset($__k,$__v);}return require func_get_arg(0);}}}namespace Nette\Loaders{use 263: Nette;abstract 264: class 265: AutoLoader 266: extends
 16. .../vendor/nette/nette.min.php:5865 source   Nette\Utils\LimitedScope:: load (arguments )

  #0
  "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_components.page.latte-b49c90d667acd636021ded3fa53ae9ad.php" (120)
  
  #1
  {
    {
     header private => FALSE
     subheader private => TRUE
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/page.latte" (65)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(18) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(2) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     {
       article => Components\Article(9) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     {
       page private => Tables\Page(3) { ... }
       menuItem private => Tables\MenuItem(2) { ... }
       lang => ""
       backlink => ""
       setting protected => Tables\Setting(3) { ... }
       invalidLinkMode => 2
       onShutdown => NULL
       request private => Nette\Application\Request(7) { ... }
       response private => Nette\Application\Responses\TextResponse(1) { ... }
       autoCanonicalize => TRUE
       absoluteUrls => FALSE
       globalParams private => array(0) 
       globalState private => array(2) { ... }
       globalStateSinces private => array(2) { ... }
       action private => "default" (7)
       view private => "default" (7)
       layout private => NULL
       payload private => stdClass(0) 
       signalReceiver private => ""
       signal private => NULL
       ajaxMode private => FALSE
       startupCheck private => TRUE
       lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request(7) { ... }
       lastCreatedRequestFlag private => array(1) { ... }
       context private => SystemContainer(8) { ... }
       template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       invalidSnippets private => array(0) 
       snippetMode => NULL
       params protected => array(4) { ... }
       components private => array(4) { ... }
       cloning private => NULL
       parent private => NULL
       name private => "Homepage" (8)
       monitors private => array(0) 
     }
     name private => "homepage" (8)
     {
       "Nette\Application\UI\Presenter" => array(4) [ ... ]
     }
    }
    {
     header private => FALSE
     subheader private => TRUE
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/page.latte" (65)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(18) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(2) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     {
       article => Components\Article(9) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     {
       page private => Tables\Page(3) { ... }
       menuItem private => Tables\MenuItem(2) { ... }
       lang => ""
       backlink => ""
       setting protected => Tables\Setting(3) { ... }
       invalidLinkMode => 2
       onShutdown => NULL
       request private => Nette\Application\Request(7) { ... }
       response private => Nette\Application\Responses\TextResponse(1) { ... }
       autoCanonicalize => TRUE
       absoluteUrls => FALSE
       globalParams private => array(0) 
       globalState private => array(2) { ... }
       globalStateSinces private => array(2) { ... }
       action private => "default" (7)
       view private => "default" (7)
       layout private => NULL
       payload private => stdClass(0) 
       signalReceiver private => ""
       signal private => NULL
       ajaxMode private => FALSE
       startupCheck private => TRUE
       lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request(7) { ... }
       lastCreatedRequestFlag private => array(1) { ... }
       context private => SystemContainer(8) { ... }
       template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       invalidSnippets private => array(0) 
       snippetMode => NULL
       params protected => array(4) { ... }
       components private => array(4) { ... }
       cloning private => NULL
       parent private => NULL
       name private => "Homepage" (8)
       monitors private => array(0) 
     }
     name private => "homepage" (8)
     {
       "Nette\Application\UI\Presenter" => array(4) [ ... ]
     }
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     guestRole => "guest" (5)
     authenticatedRole => "authenticated" (13)
     onLoggedIn => NULL
     onLoggedOut => NULL
     {
       namespace private => ""
       sessionHandler private => Nette\Http\Session(4) { ... }
       sessionSection private => Nette\Http\SessionSection(5) { ... }
     }
     authenticator private => NULL
     authorizator private => NULL
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
    }
    {
     cookieDomain => ""
     cookiePath => "/"
     cookieSecure => FALSE
     cookieHttpOnly => TRUE
     code private => 200
    }
    {
     dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
     useDirs private => TRUE
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       handle private => stream resource {
        timed_out => FALSE
        blocked => TRUE
        eof => FALSE
        wrapper_type => "plainfile" (9)
        stream_type => "STDIO" (5)
        mode => "r+b" (3)
        unread_bytes => 8188
        seekable => TRUE
        uri => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       }
       lastNode private => 5
       processIdentifier private => "h\xc4\xfd\x18" (4)
       nodeCache private => array(3) { ... }
       nodeChanged private => array(0) 
       toCommit private => array(0) 
       deletedLinks private => array(0) 
       dataNodeFreeSpace private => array(1) { ... }
     }
     locks private => array(0) 
    }
    baseUrl => "https://panek.sk" (16)
    baseUri => "https://panek.sk" (16)
    basePath => ""
    flashes => array(0) 
    {
     id => 3
     header => "homepage" (8)
     subheader => ""
     [
       0 => Nette\Database\Row(9) { ... }
       1 => Nette\Database\Row(9) { ... }
       2 => Nette\Database\Row(9) { ... }
       3 => Nette\Database\Row(9) { ... }
       4 => Nette\Database\Row(9) { ... }
       5 => Nette\Database\Row(9) { ... }
       6 => Nette\Database\Row(9) { ... }
       7 => Nette\Database\Row(8) { ... }
       8 => Nette\Database\Row(9) { ... }
     ]
    }
    header => FALSE
    subheader => TRUE
    nodeHeader => TRUE
    nodeSubheader => TRUE
    {
     file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/page.latte" (65)
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     source private => NULL
     {
       _control => Components\Page(11) { ... }
       control => Components\Page(11) { ... }
       _presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       user => Nette\Security\User(8) { ... }
       netteHttpResponse => Nette\Http\Response(5) { ... }
       netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
       baseUrl => "https://panek.sk" (16)
       baseUri => "https://panek.sk" (16)
       basePath => ""
       flashes => array(0) 
       page => Nette\Database\Row(4) { ... }
       header => FALSE
       subheader => TRUE
       nodeHeader => TRUE
       nodeSubheader => TRUE
       template => Nette\Templating\FileTemplate(8) { *RECURSION* }
       _g => stdClass(0) 
     }
     filters private => array(0) 
     {
       translate => Nette\Callback(1) { ... }
     }
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
       1 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     {
       hint => "/components/article.latte" (25)
       dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
       useDirs private => TRUE
       journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal(9) { ... }
       locks private => NULL
     }
    }
  }
  
  5855: getFile(){return$this->file;}function 5856: getSource(){return 5857: file_get_contents($this->file);}function 5858: render(){if($this->file==NULL){throw 5859: new 5860: Nette\InvalidStateException("Template file name was not specified.");}$cache=new 5861: Caching\Cache($storage=$this->getCacheStorage(),'Nette.FileTemplate');if($storage 5862: instanceof 5863: Caching\Storages\PhpFileStorage){$storage->hint=str_replace(dirname(dirname($this->file)),'',$this->file);}$cached=$compiled=$cache->load($this->file);if($compiled===NULL){try{$compiled="<?php\n\n// source file: $this->file\n\n?>".$this->compile();}catch(FilterException$e){$e->setSourceFile($this->file);throw$e;}$cache->save($this->file,$compiled,array(Caching\Cache::FILES=>$this->file,Caching\Cache::CONSTS=>'Nette\Framework::REVISION'));$cached=$cache->load($this->file);}if($cached!==NULL&&$storage 5864: instanceof 5865: Caching\Storages\PhpFileStorage){Nette\Utils\LimitedScope::load($cached['file'],$this->getParameters());}else{Nette\Utils\LimitedScope::evaluate($compiled,$this->getParameters());}}}use 5866: Nette\Utils\Strings;use 5867: Nette\Forms\Form;use 5868: Nette\Utils\Html;class 5869: Helpers{private
 17. .../app/templates/components/Page.php:38 source   Nette\Templating\FileTemplate-> render ()

  28:                 $this->template->page = \Cache::pageGet$this->getPresenter()->context->page$pageId ); 29:             else 30:                 $this->template->page = \Cache::pageGetOneByHeader$this->getPresenter()->context->page$pageId ); 31: 32:             $this->template->header $this->header; 33:             $this->template->subheader $this->subheader; 34: 35:             $this->template->nodeHeader $nodeHeader; 36:             $this->template->nodeSubheader $nodeSubheader; 37: 38:             $this->template->render(); 39:         }     40: 41:         public function createComponentArticle(){ 42:             return new Article();
 18. .../temp/cache/_Nette.FileTemplate/_Homepage.default.latte-84114abbb4ba53d7093d884d95f8068b.php:14 source   Components\Page-> render (arguments )

  $pageId
  "homepage" (8)
  
  4: 5: ?><?php 6: // prolog Nette\Latte\Macros\CoreMacros 7: list($_l$_g) = Nette\Latte\Macros\CoreMacros::initRuntime($template'7tplsprt4r') 8: ; 9: // prolog Nette\Latte\Macros\UIMacros 10: // 11: // block content 12: // 13: if (!function_exists($_l->blocks['content'][] = '_lb94895bba7d_content')) { function _lb94895bba7d_content($_l$_args) { foreach ($_args as $__k => $__v) $$__k $__v 14: ;$_ctrl = $_control->getComponent("homepage"); if ($_ctrl instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_ctrl->validateControl(); $_ctrl->render('homepage') ; 15: }} 16: 17: // 18: // end of blocks
 19. .../vendor/nette/nette.min.php:5056 source   _lb94895bba7d_content (arguments )

  $_l
  {
    {
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/@layout.latte" (57)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
    }
    {
     [
       0 => "_lb94895bba7d_content" (21)
     ]
     [
       0 => "_lbfce67d9f1e_menu" (18)
     ]
     [
       0 => "_lb9648849dcb_scripts" (21)
     ]
    }
    extends => NULL
    tmp => stdClass(0) 
  }
  
  $_args
  {
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     guestRole => "guest" (5)
     authenticatedRole => "authenticated" (13)
     onLoggedIn => NULL
     onLoggedOut => NULL
     {
       namespace private => ""
       sessionHandler private => Nette\Http\Session(4) { ... }
       sessionSection private => Nette\Http\SessionSection(5) { ... }
     }
     authenticator private => NULL
     authorizator private => NULL
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
    }
    {
     cookieDomain => ""
     cookiePath => "/"
     cookieSecure => FALSE
     cookieHttpOnly => TRUE
     code private => 200
    }
    {
     dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
     useDirs private => TRUE
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       handle private => stream resource {
        timed_out => FALSE
        blocked => TRUE
        eof => FALSE
        wrapper_type => "plainfile" (9)
        stream_type => "STDIO" (5)
        mode => "r+b" (3)
        unread_bytes => 8188
        seekable => TRUE
        uri => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       }
       lastNode private => 5
       processIdentifier private => "h\xc4\xfd\x18" (4)
       nodeCache private => array(3) { ... }
       nodeChanged private => array(0) 
       toCommit private => array(0) 
       deletedLinks private => array(0) 
       dataNodeFreeSpace private => array(1) { ... }
     }
     locks private => array(0) 
    }
    baseUrl => "https://panek.sk" (16)
    baseUri => "https://panek.sk" (16)
    basePath => ""
    flashes => array(0) 
    {
     title => ".: www.panek.sk :." (18)
     description => ""
     keywords => ""
     copyright => ""
     "og:title" => ""
     "og:site_name" => ""
     "og:url" => ""
     "og:description" => ""
     "og:image" => ""
     contactEmail => "info@panek.sk" (13)
     fromEmail => "no-reply@panek.sk" (17)
     googleMapsAPI => "https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp" (47)
     facebookAPI => ""
    }
    [
     {
       name => "Úvod" (5)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => 0
       isUrl => FALSE
       node_id => 0
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Náš tím" (10)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 7
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Služby & cenník" (17)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 10
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Technológie" (12)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 14
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Kontakt" (7)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 4
       childs => array(0) 
     }
    ]
    {
     file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/@layout.latte" (57)
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     source private => NULL
     {
       _control => HomepagePresenter(34) { ... }
       control => HomepagePresenter(34) { ... }
       _presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       user => Nette\Security\User(8) { ... }
       netteHttpResponse => Nette\Http\Response(5) { ... }
       netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
       baseUrl => "https://panek.sk" (16)
       baseUri => "https://panek.sk" (16)
       basePath => ""
       flashes => array(0) 
       settings => Nette\ArrayHash(13) { ... }
       menuItems => array(5) [ ... ]
       template => Nette\Templating\FileTemplate(8) { *RECURSION* }
       _g => stdClass(1) { ... }
       _extended => TRUE
     }
     filters private => array(0) 
     {
       translate => Nette\Callback(1) { ... }
     }
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     {
       hint => "/components/article.latte" (25)
       dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
       useDirs private => TRUE
       journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal(9) { ... }
       locks private => NULL
     }
    }
    {
     caches => array(0) 
    }
    _extended => TRUE
  }
  
  5046: macroControl(MacroNode$node,PhpWriter$writer){$pair=$node->tokenizer->fetchWord();if($pair===FALSE){throw 5047: new 5048: CompileException("Missing control name in {control}");}$pair=explode(':',$pair,2);$name=$writer->formatWord($pair[0]);$method=isset($pair[1])?ucfirst($pair[1]):'';$method=Strings::match($method,'#^\w*\z#')?"render$method":"{\"render$method\"}";$param=$writer->formatArray();if(!Strings::contains($node->args,'=>')){$param=substr($param,6,-1);}return($name[0]==='$'?"if (is_object($name)) \$_ctrl = $name; else ":'').'$_ctrl = $_control->getComponent('.$name.'); '.'if ($_ctrl instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_ctrl->validateControl(); '."\$_ctrl->$method($param)";}function 5049: macroLink(MacroNode$node,PhpWriter$writer){return$writer->write('echo %escape(%modify('.($node->name==='plink'?'$_presenter':'$_control').'->link(%node.word, %node.array?)))');}function 5050: macroIfCurrent(MacroNode$node,PhpWriter$writer){return$writer->write(($node->args?'try { $_presenter->link(%node.word, %node.array?); } catch (Nette\Application\UI\InvalidLinkException $e) {}':'').'; if ($_presenter->getLastCreatedRequestFlag("current")) {');}function 5051: macroContentType(MacroNode$node,PhpWriter$writer){if(Strings::contains($node->args,'xhtml')){$this->getCompiler()->setContentType(Latte\Compiler::CONTENT_XHTML);}elseif(Strings::contains($node->args,'html')){$this->getCompiler()->setContentType(Latte\Compiler::CONTENT_HTML);}elseif(Strings::contains($node->args,'xml')){$this->getCompiler()->setContentType(Latte\Compiler::CONTENT_XML);}elseif(Strings::contains($node->args,'javascript')){$this->getCompiler()->setContentType(Latte\Compiler::CONTENT_JS);}elseif(Strings::contains($node->args,'css')){$this->getCompiler()->setContentType(Latte\Compiler::CONTENT_CSS);}elseif(Strings::contains($node->args,'calendar')){$this->getCompiler()->setContentType(Latte\Compiler::CONTENT_ICAL);}else{$this->getCompiler()->setContentType(Latte\Compiler::CONTENT_TEXT);}if(Strings::contains($node->args,'/')){return$writer->write('$netteHttpResponse->setHeader("Content-Type", %var)',$node->args);}}function 5052: macroStatus(MacroNode$node,PhpWriter$writer){return$writer->write((substr($node->args,-1)==='?'?'if (!$netteHttpResponse->isSent()) ':'').'$netteHttpResponse->setCode(%var)',(int)$node->args);}static 5053: function 5054: callBlock(\stdClass$context,$name,array$params){if(empty($context->blocks[$name])){throw 5055: new 5056: Nette\InvalidStateException("Cannot include undefined block '$name'.");}$block=reset($context->blocks[$name]);$block($context,$params);}static 5057: function 5058: callBlockParent(\stdClass$context,$name,array$params){if(empty($context->blocks[$name])||($block=next($context->blocks[$name]))===FALSE){throw 5059: new 5060: Nette\InvalidStateException("Cannot include undefined parent block '$name'.");}$block($context,$params);prev($context->blocks[$name]);}static
 20. .../temp/cache/_Nette.FileTemplate/_templates._layout.latte-a50b8c6f95bcc97e55c77cb31a37863c.php:141 source   Nette\Latte\Macros\UIMacros:: callBlock (arguments )

  $context
  {
    {
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/@layout.latte" (57)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
    }
    {
     [
       0 => "_lb94895bba7d_content" (21)
     ]
     [
       0 => "_lbfce67d9f1e_menu" (18)
     ]
     [
       0 => "_lb9648849dcb_scripts" (21)
     ]
    }
    extends => NULL
    tmp => stdClass(0) 
  }
  
  $name
  "content" (7)
  
  $params
  {
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     guestRole => "guest" (5)
     authenticatedRole => "authenticated" (13)
     onLoggedIn => NULL
     onLoggedOut => NULL
     {
       namespace private => ""
       sessionHandler private => Nette\Http\Session(4) { ... }
       sessionSection private => Nette\Http\SessionSection(5) { ... }
     }
     authenticator private => NULL
     authorizator private => NULL
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
    }
    {
     cookieDomain => ""
     cookiePath => "/"
     cookieSecure => FALSE
     cookieHttpOnly => TRUE
     code private => 200
    }
    {
     dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
     useDirs private => TRUE
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       handle private => stream resource {
        timed_out => FALSE
        blocked => TRUE
        eof => FALSE
        wrapper_type => "plainfile" (9)
        stream_type => "STDIO" (5)
        mode => "r+b" (3)
        unread_bytes => 8188
        seekable => TRUE
        uri => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       }
       lastNode private => 5
       processIdentifier private => "h\xc4\xfd\x18" (4)
       nodeCache private => array(3) { ... }
       nodeChanged private => array(0) 
       toCommit private => array(0) 
       deletedLinks private => array(0) 
       dataNodeFreeSpace private => array(1) { ... }
     }
     locks private => array(0) 
    }
    baseUrl => "https://panek.sk" (16)
    baseUri => "https://panek.sk" (16)
    basePath => ""
    flashes => array(0) 
    {
     title => ".: www.panek.sk :." (18)
     description => ""
     keywords => ""
     copyright => ""
     "og:title" => ""
     "og:site_name" => ""
     "og:url" => ""
     "og:description" => ""
     "og:image" => ""
     contactEmail => "info@panek.sk" (13)
     fromEmail => "no-reply@panek.sk" (17)
     googleMapsAPI => "https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp" (47)
     facebookAPI => ""
    }
    [
     {
       name => "Úvod" (5)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => 0
       isUrl => FALSE
       node_id => 0
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Náš tím" (10)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 7
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Služby & cenník" (17)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 10
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Technológie" (12)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 14
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Kontakt" (7)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 4
       childs => array(0) 
     }
    ]
    {
     file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/@layout.latte" (57)
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     source private => NULL
     {
       _control => HomepagePresenter(34) { ... }
       control => HomepagePresenter(34) { ... }
       _presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       user => Nette\Security\User(8) { ... }
       netteHttpResponse => Nette\Http\Response(5) { ... }
       netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
       baseUrl => "https://panek.sk" (16)
       baseUri => "https://panek.sk" (16)
       basePath => ""
       flashes => array(0) 
       settings => Nette\ArrayHash(13) { ... }
       menuItems => array(5) [ ... ]
       template => Nette\Templating\FileTemplate(8) { *RECURSION* }
       _g => stdClass(1) { ... }
       _extended => TRUE
     }
     filters private => array(0) 
     {
       translate => Nette\Callback(1) { ... }
     }
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     {
       hint => "/components/article.latte" (25)
       dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
       useDirs private => TRUE
       journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal(9) { ... }
       locks private => NULL
     }
    }
    {
     caches => array(0) 
    }
    _extended => TRUE
  }
  
  131: <?php $_ctrl $_control->getComponent("headerFooter"); if ($_ctrl instanceof Nette\Application\UI\IRenderable$_ctrl->validateControl(); $_ctrl->render('header'falsefalse?> 132:     </div>   133:        134:     <div class="container main" role="main"> 135:         <div class="row-fluid"> 136: <?php $iterations 0; foreach ($flashes as $flash) { ?>            <div class="flash <?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($flash->typeENT_COMPAT?> 137: "><?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($flash->messageENT_NOQUOTES?></div> 138: <?php $iterations++; } ?> 139:         </div> 140:         <div class="row-fluid"> 141: <?php Nette\Latte\Macros\UIMacros::callBlock($_l, 'content', $template->getParameters()) ?> 142:         </div> 143:     </div> <!-- /container --> 144:      145:     <footer>
 21. .../vendor/nette/nette.min.php:262 source   require (arguments )

  #0
  "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_templates._layout.latte-a50b8c6f95bcc97e55c77cb31a37863c.php" (122)
  
  252: LimitedScope{final 253: function 254: __construct(){throw 255: new 256: Nette\StaticClassException;}static 257: function 258: evaluate(){if(func_num_args()>1){foreach(func_get_arg(1)as$__k=>$__v)$$__k=$__v;unset($__k,$__v);}$res=eval('?>'.func_get_arg(0));if($res===FALSE&&($error=error_get_last())&&$error['type']===E_PARSE){throw 259: new 260: Nette\FatalErrorException($error['message'],0,$error['type'],$error['file'],$error['line'],NULL);}return$res;}static 261: function 262: load(){if(func_num_args()>1){if(func_get_arg(1)===TRUE){return require func_get_arg(0);}foreach(func_get_arg(1)as$__k=>$__v)$$__k=$__v;unset($__k,$__v);}return require func_get_arg(0);}}}namespace Nette\Loaders{use 263: Nette;abstract 264: class 265: AutoLoader 266: extends
 22. .../vendor/nette/nette.min.php:5865 source   Nette\Utils\LimitedScope:: load (arguments )

  #0
  "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_templates._layout.latte-a50b8c6f95bcc97e55c77cb31a37863c.php" (122)
  
  #1
  {
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     guestRole => "guest" (5)
     authenticatedRole => "authenticated" (13)
     onLoggedIn => NULL
     onLoggedOut => NULL
     {
       namespace private => ""
       sessionHandler private => Nette\Http\Session(4) { ... }
       sessionSection private => Nette\Http\SessionSection(5) { ... }
     }
     authenticator private => NULL
     authorizator private => NULL
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
    }
    {
     cookieDomain => ""
     cookiePath => "/"
     cookieSecure => FALSE
     cookieHttpOnly => TRUE
     code private => 200
    }
    {
     dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
     useDirs private => TRUE
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       handle private => stream resource {
        timed_out => FALSE
        blocked => TRUE
        eof => FALSE
        wrapper_type => "plainfile" (9)
        stream_type => "STDIO" (5)
        mode => "r+b" (3)
        unread_bytes => 8188
        seekable => TRUE
        uri => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       }
       lastNode private => 5
       processIdentifier private => "h\xc4\xfd\x18" (4)
       nodeCache private => array(3) { ... }
       nodeChanged private => array(0) 
       toCommit private => array(0) 
       deletedLinks private => array(0) 
       dataNodeFreeSpace private => array(1) { ... }
     }
     locks private => array(0) 
    }
    baseUrl => "https://panek.sk" (16)
    baseUri => "https://panek.sk" (16)
    basePath => ""
    flashes => array(0) 
    {
     title => ".: www.panek.sk :." (18)
     description => ""
     keywords => ""
     copyright => ""
     "og:title" => ""
     "og:site_name" => ""
     "og:url" => ""
     "og:description" => ""
     "og:image" => ""
     contactEmail => "info@panek.sk" (13)
     fromEmail => "no-reply@panek.sk" (17)
     googleMapsAPI => "https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp" (47)
     facebookAPI => ""
    }
    [
     {
       name => "Úvod" (5)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => 0
       isUrl => FALSE
       node_id => 0
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Náš tím" (10)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 7
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Služby & cenník" (17)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 10
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Technológie" (12)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 14
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Kontakt" (7)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 4
       childs => array(0) 
     }
    ]
    {
     file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/@layout.latte" (57)
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     source private => NULL
     {
       _control => HomepagePresenter(34) { ... }
       control => HomepagePresenter(34) { ... }
       _presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       user => Nette\Security\User(8) { ... }
       netteHttpResponse => Nette\Http\Response(5) { ... }
       netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
       baseUrl => "https://panek.sk" (16)
       baseUri => "https://panek.sk" (16)
       basePath => ""
       flashes => array(0) 
       settings => Nette\ArrayHash(13) { ... }
       menuItems => array(5) [ ... ]
       template => Nette\Templating\FileTemplate(8) { *RECURSION* }
       _g => stdClass(1) { ... }
       _extended => TRUE
     }
     filters private => array(0) 
     {
       translate => Nette\Callback(1) { ... }
     }
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     {
       hint => "/components/article.latte" (25)
       dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
       useDirs private => TRUE
       journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal(9) { ... }
       locks private => NULL
     }
    }
    {
     caches => array(0) 
    }
    {
     {
       7tplsprt4r => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
       6c5y6ra8jb => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     {
       content => array(1) [ ... ]
       menu => array(1) [ ... ]
       scripts => array(1) [ ... ]
     }
     extends => NULL
     tmp => stdClass(0) 
    }
    _extended => TRUE
  }
  
  5855: getFile(){return$this->file;}function 5856: getSource(){return 5857: file_get_contents($this->file);}function 5858: render(){if($this->file==NULL){throw 5859: new 5860: Nette\InvalidStateException("Template file name was not specified.");}$cache=new 5861: Caching\Cache($storage=$this->getCacheStorage(),'Nette.FileTemplate');if($storage 5862: instanceof 5863: Caching\Storages\PhpFileStorage){$storage->hint=str_replace(dirname(dirname($this->file)),'',$this->file);}$cached=$compiled=$cache->load($this->file);if($compiled===NULL){try{$compiled="<?php\n\n// source file: $this->file\n\n?>".$this->compile();}catch(FilterException$e){$e->setSourceFile($this->file);throw$e;}$cache->save($this->file,$compiled,array(Caching\Cache::FILES=>$this->file,Caching\Cache::CONSTS=>'Nette\Framework::REVISION'));$cached=$cache->load($this->file);}if($cached!==NULL&&$storage 5864: instanceof 5865: Caching\Storages\PhpFileStorage){Nette\Utils\LimitedScope::load($cached['file'],$this->getParameters());}else{Nette\Utils\LimitedScope::evaluate($compiled,$this->getParameters());}}}use 5866: Nette\Utils\Strings;use 5867: Nette\Forms\Form;use 5868: Nette\Utils\Html;class 5869: Helpers{private
 23. .../temp/cache/_Nette.FileTemplate/_Homepage.default.latte-84114abbb4ba53d7093d884d95f8068b.php:36 source   Nette\Templating\FileTemplate-> render ()

  26: if ($_l->extends) { 27:     ob_start(); 28: 29: } elseif (!empty($_control->snippetMode)) { 30:     return Nette\Latte\Macros\UIMacros::renderSnippets($_control$_lget_defined_vars()); 31: } 32: 33: // 34: // main template 35: // 36: if ($_l->extends) { ob_end_clean(); return Nette\Latte\Macros\CoreMacros::includeTemplate($_l->extends, get_defined_vars(), $template)->render(); } 37: call_user_func(reset($_l->blocks['content']), $_lget_defined_vars()) ; 
 24. .../vendor/nette/nette.min.php:262 source   require (arguments )

  #0
  "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_Homepage.default.latte-84114abbb4ba53d7093d884d95f8068b.php" (121)
  
  252: LimitedScope{final 253: function 254: __construct(){throw 255: new 256: Nette\StaticClassException;}static 257: function 258: evaluate(){if(func_num_args()>1){foreach(func_get_arg(1)as$__k=>$__v)$$__k=$__v;unset($__k,$__v);}$res=eval('?>'.func_get_arg(0));if($res===FALSE&&($error=error_get_last())&&$error['type']===E_PARSE){throw 259: new 260: Nette\FatalErrorException($error['message'],0,$error['type'],$error['file'],$error['line'],NULL);}return$res;}static 261: function 262: load(){if(func_num_args()>1){if(func_get_arg(1)===TRUE){return require func_get_arg(0);}foreach(func_get_arg(1)as$__k=>$__v)$$__k=$__v;unset($__k,$__v);}return require func_get_arg(0);}}}namespace Nette\Loaders{use 263: Nette;abstract 264: class 265: AutoLoader 266: extends
 25. .../vendor/nette/nette.min.php:5865 source   Nette\Utils\LimitedScope:: load (arguments )

  #0
  "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_Homepage.default.latte-84114abbb4ba53d7093d884d95f8068b.php" (121)
  
  #1
  {
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     {
       tableName protected => "page" (4)
       node private => Tables\Node(7) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     {
       tableName protected => "menuItem" (8)
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     lang => ""
     backlink => ""
     {
       tableName protected => "setting" (7)
       settingGroup private => Tables\SettingGroup(2) { ... }
       connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     }
     invalidLinkMode => 2
     onShutdown => NULL
     {
       method private => "GET" (3)
       flags private => array(1) { ... }
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => TRUE
     }
     {
       source private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     }
     autoCanonicalize => TRUE
     absoluteUrls => FALSE
     globalParams private => array(0) 
     {
       lang => NULL
       backlink => NULL
     }
     {
       lang => "BasePresenter" (13)
       backlink => "BasePresenter" (13)
     }
     action private => "default" (7)
     view private => "default" (7)
     layout private => NULL
     payload private => stdClass(0) 
     signalReceiver private => ""
     signal private => NULL
     ajaxMode private => FALSE
     startupCheck private => TRUE
     {
       method private => "FORWARD" (7)
       flags private => array(0) 
       name private => "Homepage" (8)
       params private => array(3) { ... }
       post private => array(0) 
       files private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       current => FALSE
     }
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
       onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
       source private => NULL
       params private => array(16) { ... }
       filters private => array(0) 
       helpers private => array(1) { ... }
       helperLoaders private => array(1) [ ... ]
       cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     {
       action => "default" (7)
       id => NULL
       lang => ""
       backlink => ""
     }
     {
       menu => Components\Menu(9) { ... }
       langSelector => Components\LangSelector(9) { ... }
       headerFooter => Components\Page(11) { ... }
       homepage => Components\Page(11) { ... }
     }
     cloning private => NULL
     parent private => NULL
     name private => "Homepage" (8)
     monitors private => array(0) 
    }
    {
     guestRole => "guest" (5)
     authenticatedRole => "authenticated" (13)
     onLoggedIn => NULL
     onLoggedOut => NULL
     {
       namespace private => ""
       sessionHandler private => Nette\Http\Session(4) { ... }
       sessionSection private => Nette\Http\SessionSection(5) { ... }
     }
     authenticator private => NULL
     authorizator private => NULL
     {
       classes => array(50) { ... }
       meta => array(0) 
       parameters => array(8) { ... }
       params => array(8) { ... }
       registry private => array(31) { ... }
       factories private => array(0) 
       creating private => array(0) 
       frozen private => FALSE
     }
    }
    {
     cookieDomain => ""
     cookiePath => "/"
     cookieSecure => FALSE
     cookieHttpOnly => TRUE
     code private => 200
    }
    {
     dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
     useDirs private => TRUE
     {
       file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       handle private => stream resource {
        timed_out => FALSE
        blocked => TRUE
        eof => FALSE
        wrapper_type => "plainfile" (9)
        stream_type => "STDIO" (5)
        mode => "r+b" (3)
        unread_bytes => 8188
        seekable => TRUE
        uri => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp/btfj.dat" (50)
       }
       lastNode private => 5
       processIdentifier private => "h\xc4\xfd\x18" (4)
       nodeCache private => array(3) { ... }
       nodeChanged private => array(0) 
       toCommit private => array(0) 
       deletedLinks private => array(0) 
       dataNodeFreeSpace private => array(1) { ... }
     }
     locks private => array(0) 
    }
    baseUrl => "https://panek.sk" (16)
    baseUri => "https://panek.sk" (16)
    basePath => ""
    flashes => array(0) 
    {
     title => ".: www.panek.sk :." (18)
     description => ""
     keywords => ""
     copyright => ""
     "og:title" => ""
     "og:site_name" => ""
     "og:url" => ""
     "og:description" => ""
     "og:image" => ""
     contactEmail => "info@panek.sk" (13)
     fromEmail => "no-reply@panek.sk" (17)
     googleMapsAPI => "https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp" (47)
     facebookAPI => ""
    }
    [
     {
       name => "Úvod" (5)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => 0
       isUrl => FALSE
       node_id => 0
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Náš tím" (10)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 7
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Služby & cenník" (17)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 10
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Technológie" (12)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 14
       childs => array(0) 
     }
     {
       name => "Kontakt" (7)
       href => "Homepage:page" (13)
       target => ""
       params => NULL
       isUrl => FALSE
       node_id => 4
       childs => array(0) 
     }
    ]
    {
     file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     source private => NULL
     {
       _control => HomepagePresenter(34) { ... }
       control => HomepagePresenter(34) { ... }
       _presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       presenter => HomepagePresenter(34) { ... }
       user => Nette\Security\User(8) { ... }
       netteHttpResponse => Nette\Http\Response(5) { ... }
       netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
       baseUrl => "https://panek.sk" (16)
       baseUri => "https://panek.sk" (16)
       basePath => ""
       flashes => array(0) 
       settings => Nette\ArrayHash(13) { ... }
       menuItems => array(5) [ ... ]
       template => Nette\Templating\FileTemplate(8) { *RECURSION* }
       _g => stdClass(1) { ... }
       _extended => TRUE
     }
     filters private => array(0) 
     {
       translate => Nette\Callback(1) { ... }
     }
     [
       0 => Nette\Callback(1) { ... }
     ]
     {
       hint => "/components/article.latte" (25)
       dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
       useDirs private => TRUE
       journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal(9) { ... }
       locks private => NULL
     }
    }
  }
  
  5855: getFile(){return$this->file;}function 5856: getSource(){return 5857: file_get_contents($this->file);}function 5858: render(){if($this->file==NULL){throw 5859: new 5860: Nette\InvalidStateException("Template file name was not specified.");}$cache=new 5861: Caching\Cache($storage=$this->getCacheStorage(),'Nette.FileTemplate');if($storage 5862: instanceof 5863: Caching\Storages\PhpFileStorage){$storage->hint=str_replace(dirname(dirname($this->file)),'',$this->file);}$cached=$compiled=$cache->load($this->file);if($compiled===NULL){try{$compiled="<?php\n\n// source file: $this->file\n\n?>".$this->compile();}catch(FilterException$e){$e->setSourceFile($this->file);throw$e;}$cache->save($this->file,$compiled,array(Caching\Cache::FILES=>$this->file,Caching\Cache::CONSTS=>'Nette\Framework::REVISION'));$cached=$cache->load($this->file);}if($cached!==NULL&&$storage 5864: instanceof 5865: Caching\Storages\PhpFileStorage){Nette\Utils\LimitedScope::load($cached['file'],$this->getParameters());}else{Nette\Utils\LimitedScope::evaluate($compiled,$this->getParameters());}}}use 5866: Nette\Utils\Strings;use 5867: Nette\Forms\Form;use 5868: Nette\Utils\Html;class 5869: Helpers{private
 26. .../vendor/nette/nette.min.php:1477 source   Nette\Templating\FileTemplate-> render ()

  1467: send(Http\IRequest$httpRequest,Http\IResponse$httpResponse){$httpResponse->redirect($this->url,$this->code);}}class 1468: TextResponse 1469: extends 1470: Nette\Object 1471: implements 1472: Nette\Application\IResponse{private$source;function 1473: __construct($source){$this->source=$source;}function 1474: getSource(){return$this->source;}function 1475: send(Nette\Http\IRequest$httpRequest,Nette\Http\IResponse$httpResponse){if($this->source 1476: instanceof 1477: Nette\Templating\ITemplate){$this->source->render();}else{echo$this->source;}}}}namespace Nette\Application\Routers{use 1478: Nette;use 1479: Nette\Application;class 1480: CliRouter 1481: extends
 27. .../vendor/nette/nette.min.php:1148 source   Nette\Application\Responses\TextResponse-> send (arguments )

  $httpRequest
  {
    method private => "GET" (3)
    {
     scriptPath private => "/"
     scheme private => "https" (5)
     user private => ""
     pass private => ""
     host private => "panek.sk" (8)
     port private => 443
     path private => "/"
     query private => ""
     fragment private => ""
     frozen private => TRUE
    }
    query private => array(0) 
    post private => array(0) 
    files private => array(0) 
    cookies private => array(0) 
    {
     "geoip-country-name" => "United States" (13)
     "geoip-country-code" => "US" (2)
     "geoip-continent-code" => "NA" (2)
     "geoip-addr" => "3.81.172.77" (11)
     connection => "close" (5)
     host => "panek.sk" (8)
     "accept-encoding" => "br,gzip" (7)
     "if-modified-since" => "Sat, 27 Nov 2021 05:52:26 GMT" (29)
     "accept-language" => "en-US,en;q=0.5" (14)
     accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
     "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40)
    }
    remoteAddress private => "3.81.172.77" (11)
    remoteHost private => NULL
  }
  
  $httpResponse
  {
    cookieDomain => ""
    cookiePath => "/"
    cookieSecure => FALSE
    cookieHttpOnly => TRUE
    code private => 200
  }
  
  1138: Request){$request=NULL;throw 1139: new 1140: BadRequestException('No route for HTTP request.');}if(strcasecmp($request->getPresenterName(),$this->errorPresenter)===0){throw 1141: new 1142: BadRequestException('Invalid request. Presenter is not achievable.');}}$this->requests[]=$request;$this->onRequest($this,$request);$presenterName=$request->getPresenterName();try{$this->presenter=$this->presenterFactory->createPresenter($presenterName);}catch(InvalidPresenterException$e){throw 1143: new 1144: BadRequestException($e->getMessage(),404,$e);}$this->presenterFactory->getPresenterClass($presenterName);$request->setPresenterName($presenterName);$request->freeze();$response=$this->presenter->run($request);if($response){$this->onResponse($this,$response);}if($response 1145: instanceof 1146: Responses\ForwardResponse){$request=$response->getRequest();continue;}elseif($response 1147: instanceof 1148: IResponse){$response->send($this->httpRequest,$this->httpResponse);}break;}catch(\Exception$e){$this->onError($this,$e);if(!$this->catchExceptions){$this->onShutdown($this,$e);throw$e;}if($repeatedError){$e=new 1149: ApplicationException('An error occurred while executing error-presenter',0,$e);}if(!$this->httpResponse->isSent()){$this->httpResponse->setCode($e 1150: instanceof 1151: BadRequestException?$e->getCode():500);}if(!$repeatedError&&$this->errorPresenter){$repeatedError=TRUE;if($this->presenter 1152: instanceof
 28. .../www/index.php:12 source   Nette\Application\Application-> run ()

  2: 3:     error_reporting(E_ALL); 4:     ini_set("display_errors"1); 5: 6:     // Uncomment this line if you must temporarily take down your site for maintenance. 7:     // require '.maintenance.php'; 8: 9:     define'WWW_DIR'dirname(__FILE__) ); 10:      11:     $container = require __DIR__ '/../app/bootstrap.php'; 12:     $container->getService('application')->run();

Variables

$key
"/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_d5c9316d72777d345c3496e56fc49b38" (93)
$dependencies
{
  expire => 7200
  [
   0 => "applicationCache" (16)
   1 => "applicationCache_" (17)
  ]
  [
   [
     0 => array(2) [ ... ]
     1 => "Nette\Database\Row" (18)
     2 => NULL
   ]
  ]
}
$priority
FALSE
$tags
[
  0 => "applicationCache" (16)
  1 => "applicationCache_" (17)
]
$exists
FALSE
$keyHash
1334412512
$entriesNodeId
2
$entriesNode
{
  {
   t => "e"
   il => TRUE
   p => -1
   e => -1
   m => -1
  }
  {
   12305 => 1
  }
  {
   12299 => 1
   12302 => 1
  }
  {
   12305 => 1
  }
  {
   19496 => 1
  }
  {
   19497 => 1
  }
  {
   19498 => 1
  }
  {
   19499 => 1
  }
  {
   19500 => 1
  }
  {
   19501 => 1
  }
  {
   12288 => 1
  }
  {
   12289 => 1
  }
  {
   12290 => 1
  }
  {
   12291 => 1
  }
  {
   12298 => 1
  }
  {
   12299 => 1
  }
  {
   12292 => 1
  }
  {
   12303 => 1
  }
  {
   12304 => 1
  }
}
$entries
{
  12305 => 1
}
$link
12305
$foo
1
$dataNode
{
  {
   l => 16383
   t => "d"
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_0b46db4cd6aa16c0d6581482ee159d52" (93)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_11cf0af681ca9ff22470b6eb7c003e08" (93)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
   ]
   p => FALSE
   d => TRUE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_9c1f9c9c9b45733e2249eb412dc19436" (93)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
   ]
   p => FALSE
   d => TRUE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_c4f0d3517936e752621004c4ecffac79" (93)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
   ]
   p => FALSE
   d => TRUE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_d5c9316d72777d345c3496e56fc49b38" (93)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
   ]
   p => FALSE
   d => TRUE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_9c1f9c9c9b45733e2249eb412dc19436" (93)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_d5c9316d72777d345c3496e56fc49b38" (93)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
   ]
   p => FALSE
   d => TRUE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_de/_0b46db4cd6aa16c0d6581482ee159d52" (95)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_de" (19)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_de/_11cf0af681ca9ff22470b6eb7c003e08" (95)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_de" (19)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_de/_9c1f9c9c9b45733e2249eb412dc19436" (95)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_de" (19)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_de/_c4f0d3517936e752621004c4ecffac79" (95)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_de" (19)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_de/_d5c9316d72777d345c3496e56fc49b38" (95)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_de" (19)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_de/_e1f02c8245cf8e372d89fc4256e11921" (95)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_de" (19)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_0b46db4cd6aa16c0d6581482ee159d52" (93)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_11cf0af681ca9ff22470b6eb7c003e08" (93)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_9c1f9c9c9b45733e2249eb412dc19436" (93)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
  {
   k => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_applicationCache_/_c4f0d3517936e752621004c4ecffac79" (93)
   [
     0 => "applicationCache" (16)
     1 => "applicationCache_" (17)
   ]
   p => FALSE
   d => FALSE
  }
}

Nette Application

Requests

[
  {
   method private => "GET" (3)
   {
     secured => TRUE
   }
   name private => "Homepage" (8)
   {
     action => "default" (7)
     id => NULL
     lang => NULL
   }
   post private => array(0) 
   files private => array(0) 
   frozen private => TRUE
  }
]

Presenter

{
  {
   tableName protected => "page" (4)
   {
     tableName protected => "node" (4)
     article private => Tables\Article(3) { ... }
     linkList private => Tables\LinkList(4) { ... }
     photoGallery private => Tables\PhotoGallery(3) { ... }
     nodeList private => Tables\NodeList(3) { ... }
     fileList private => Tables\FileList(4) { ... }
     connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
   }
   {
     dsn private => "mysql:host=a042um.forpsi.com;dbname=f142596" (43)
     driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver(1) { ... }
     preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor(6) { ... }
     databaseReflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection(5) { ... }
     cache private => Nette\Caching\Cache(4) { ... }
     onQuery => array(1) [ ... ]
   }
  }
  {
   tableName protected => "menuItem" (8)
   {
     dsn private => "mysql:host=a042um.forpsi.com;dbname=f142596" (43)
     driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver(1) { ... }
     preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor(6) { ... }
     databaseReflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection(5) { ... }
     cache private => Nette\Caching\Cache(4) { ... }
     onQuery => array(1) [ ... ]
   }
  }
  lang => ""
  backlink => ""
  {
   tableName protected => "setting" (7)
   {
     tableName protected => "settingGroup" (12)
     connection protected => Nette\Database\Connection(6) { ... }
   }
   {
     dsn private => "mysql:host=a042um.forpsi.com;dbname=f142596" (43)
     driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver(1) { ... }
     preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor(6) { ... }
     databaseReflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection(5) { ... }
     cache private => Nette\Caching\Cache(4) { ... }
     onQuery => array(1) [ ... ]
   }
  }
  invalidLinkMode => 2
  onShutdown => NULL
  {
   method private => "GET" (3)
   {
     secured => TRUE
   }
   name private => "Homepage" (8)
   {
     action => "default" (7)
     id => NULL
     lang => NULL
   }
   post private => array(0) 
   files private => array(0) 
   frozen private => TRUE
  }
  {
   {
     file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
     onPrepareFilters => array(1) [ ... ]
     source private => NULL
     params private => array(16) { ... }
     filters private => array(0) 
     helpers private => array(1) { ... }
     helperLoaders private => array(1) [ ... ]
     cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
   }
  }
  autoCanonicalize => TRUE
  absoluteUrls => FALSE
  globalParams private => array(0) 
  {
   lang => NULL
   backlink => NULL
  }
  {
   lang => "BasePresenter" (13)
   backlink => "BasePresenter" (13)
  }
  action private => "default" (7)
  view private => "default" (7)
  layout private => NULL
  payload private => stdClass(0) 
  signalReceiver private => ""
  signal private => NULL
  ajaxMode private => FALSE
  startupCheck private => TRUE
  {
   method private => "FORWARD" (7)
   flags private => array(0) 
   name private => "Homepage" (8)
   {
     lang => "de" (2)
     backlink => NULL
     action => "default" (7)
   }
   post private => array(0) 
   files private => array(0) 
   frozen private => FALSE
  }
  {
   current => FALSE
  }
  {
   {
     "nette\object" => FALSE
     "nette\caching\storages\ijournal" => "nette.cacheJournal" (18)
     "nette\caching\storages\filejournal" => "nette.cacheJournal" (18)
     "nette\caching\istorage" => "cacheStorage" (12)
     "nette\caching\storages\filestorage" => "cacheStorage" (12)
     "nette\http\requestfactory" => "nette.httpRequestFactory" (24)
     "nette\http\irequest" => "httpRequest" (11)
     "nette\http\request" => "httpRequest" (11)
     "nette\http\iresponse" => "httpResponse" (12)
     "nette\http\response" => "httpResponse" (12)
     "nette\http\context" => "nette.httpContext" (17)
     "nette\http\session" => "session" (7)
     "nette\security\iuserstorage" => "nette.userStorage" (17)
     "nette\http\userstorage" => "nette.userStorage" (17)
     "nette\security\user" => "user" (4)
     "nette\application\application" => "application" (11)
     "nette\application\ipresenterfactory" => "nette.presenterFactory" (22)
     "nette\application\presenterfactory" => "nette.presenterFactory" (22)
     "nette\application\irouter" => "router" (6)
     "nette\mail\imailer" => "nette.mailer" (12)
     "nette\mail\sendmailmailer" => "nette.mailer" (12)
     "nette\di\nestedaccessor" => "nette.database" (14)
     pdo => "nette.database.default" (22)
     "nette\database\connection" => "nette.database.default" (22)
     "tables\table" => FALSE
     "tables\menuitem" => "menuItem" (8)
     "tables\nodelist" => "nodeList" (8)
     "tables\photogallery" => "photoGallery" (12)
     "tables\node" => "node" (4)
     "tables\file" => "file" (4)
     "tables\filelist" => "fileList" (8)
     routerfactory => "routerFactory" (13)
     helpers => "helpers" (7)
     "tables\page" => "page" (4)
     "tables\link" => "link" (4)
     "tables\setting" => "setting" (7)
     "nette\localization\itranslator" => "translator" (10)
     translator => "translator" (10)
     "tables\install" => "install" (7)
     "tables\settinggroup" => "settingGroup" (12)
     "tables\users" => "users" (5)
     "tables\linklist" => "linkList" (8)
     "tables\gallery" => "gallery" (7)
     "tables\article" => "article" (7)
     "nette\security\iauthenticator" => "authenticator" (13)
     authenticator => "authenticator" (13)
     "nette\freezableobject" => "container" (9)
     "nette\ifreezable" => "container" (9)
     "nette\di\icontainer" => "container" (9)
     "nette\di\container" => "container" (9)
   }
   meta => array(0) 
   {
     appDir => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app" (33)
     wwwDir => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/www" (33)
     debugMode => TRUE
     productionMode => FALSE
     environment => "production" (10)
     consoleMode => FALSE
     container => array(2) { ... }
     tempDir => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp" (41)
   }
   {
     appDir => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app" (33)
     wwwDir => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/www" (33)
     debugMode => TRUE
     productionMode => FALSE
     environment => "production" (10)
     consoleMode => FALSE
     container => array(2) { ... }
     tempDir => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/../temp" (41)
   }
   {
     "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory(2) { ... }
     httpRequest => Nette\Http\Request(9) { ... }
     httpResponse => Nette\Http\Response(5) { ... }
     session => Nette\Http\Session(4) { ... }
     "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory(4) { ... }
     routerFactory => RouterFactory(0) 
     router => Nette\Application\Routers\RouteList(3) { ... }
     application => Nette\Application\Application(14) { ... }
     container => SystemContainer(8) { *RECURSION* }
     "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal(9) { ... }
     cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
     "nette.database.defaultConnectionPanel" => Nette\Database\Diagnostics\ConnectionPanel(7) { ... }
     "nette.database.default" => Nette\Database\Connection(6) { ... }
     gallery => Tables\Gallery(7) { ... }
     article => Tables\Article(3) { ... }
     link => Tables\Link(2) { ... }
     linkList => Tables\LinkList(4) { ... }
     photoGallery => Tables\PhotoGallery(3) { ... }
     file => Tables\File(2) { ... }
     fileList => Tables\FileList(4) { ... }
     node => Tables\Node(7) { ... }
     nodeList => Tables\NodeList(3) { ... }
     settingGroup => Tables\SettingGroup(2) { ... }
     setting => Tables\Setting(3) { ... }
     menuItem => Tables\MenuItem(2) { ... }
     helpers => Helpers(0) 
     page => Tables\Page(3) { ... }
     "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage(5) { ... }
     "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage(3) { ... }
     user => Nette\Security\User(8) { ... }
     translator => Translator(1) { ... }
   }
   factories private => array(0) 
   creating private => array(0) 
   frozen private => FALSE
  }
  {
   file private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/Homepage/default.latte" (66)
   [
     0 => Nette\Callback(1) { ... }
   ]
   source private => NULL
   {
     _control => HomepagePresenter(34) { *RECURSION* }
     control => HomepagePresenter(34) { *RECURSION* }
     _presenter => HomepagePresenter(34) { *RECURSION* }
     presenter => HomepagePresenter(34) { *RECURSION* }
     user => Nette\Security\User(8) { ... }
     netteHttpResponse => Nette\Http\Response(5) { ... }
     netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage(4) { ... }
     baseUrl => "https://panek.sk" (16)
     baseUri => "https://panek.sk" (16)
     basePath => ""
     flashes => array(0) 
     settings => Nette\ArrayHash(13) { ... }
     menuItems => array(5) [ ... ]
     template => Nette\Templating\FileTemplate(8) { *RECURSION* }
     _g => stdClass(1) { ... }
     _extended => TRUE
   }
   filters private => array(0) 
   {
     translate => Nette\Callback(1) { ... }
   }
   [
     0 => Nette\Callback(1) { ... }
   ]
   {
     hint => "/components/article.latte" (25)
     dir private => "/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache" (40)
     useDirs private => TRUE
     journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal(9) { ... }
     locks private => NULL
   }
  }
  invalidSnippets private => array(0) 
  snippetMode => NULL
  {
   action => "default" (7)
   id => NULL
   lang => ""
   backlink => ""
  }
  {
   {
     template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     components private => array(0) 
     cloning private => NULL
     parent private => HomepagePresenter(34) { *RECURSION* }
     name private => "menu" (4)
     monitors private => array(1) { ... }
   }
   {
     template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     components private => array(0) 
     cloning private => NULL
     parent private => HomepagePresenter(34) { *RECURSION* }
     name private => "langSelector" (12)
     monitors private => array(1) { ... }
   }
   {
     header private => FALSE
     subheader private => FALSE
     template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     components private => array(1) { ... }
     cloning private => NULL
     parent private => HomepagePresenter(34) { *RECURSION* }
     name private => "headerFooter" (12)
     monitors private => array(1) { ... }
   }
   {
     header private => FALSE
     subheader private => TRUE
     template private => Nette\Templating\FileTemplate(8) { ... }
     invalidSnippets private => array(0) 
     snippetMode => NULL
     params protected => array(0) 
     components private => array(1) { ... }
     cloning private => NULL
     parent private => HomepagePresenter(34) { *RECURSION* }
     name private => "homepage" (8)
     monitors private => array(1) { ... }
   }
  }
  cloning private => NULL
  parent private => NULL
  name private => "Homepage" (8)
  monitors private => array(0) 
}

Environment

$_SERVER

PATH
"/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin" (29)
DOCUMENT_ROOT
"/web/htdocs5/paneksk/home/www" (29)
PHPRC
"/web/htdocs5/paneksk/php.ini" (28)
MAGICK_THREAD_LIMIT
"1"
SCRIPT_NAME
"/www/index.php" (14)
REQUEST_URI
"/"
QUERY_STRING
""
REQUEST_METHOD
"GET" (3)
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1" (8)
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1" (7)
SSL_TLS_SNI
"panek.sk" (8)
HTTPS
"on" (2)
GEOIP_COUNTRY_NAME
"United States" (13)
GEOIP_COUNTRY_CODE
"US" (2)
GEOIP_CONTINENT_CODE
"NA" (2)
GEOIP_ADDR
"3.81.172.77" (11)
REDIRECT_URL
"/"
REMOTE_PORT
"53048" (5)
SCRIPT_FILENAME
"/web/htdocs5/paneksk/home/www/www/index.php" (43)
SERVER_ADMIN
"admin@forpsi.com" (16)
REMOTE_ADDR
"3.81.172.77" (11)
SERVER_PORT
"443" (3)
SERVER_ADDR
"185.129.138.40" (14)
SERVER_NAME
"panek.sk" (8)
SERVER_SOFTWARE
"Apache" (6)
SERVER_SIGNATURE
"<address>Apache Server at panek.sk Port 443</address>
" (54)
HTTP_GEOIP_COUNTRY_NAME
"United States" (13)
HTTP_GEOIP_COUNTRY_CODE
"US" (2)
HTTP_GEOIP_CONTINENT_CODE
"NA" (2)
HTTP_GEOIP_ADDR
"3.81.172.77" (11)
HTTP_CONNECTION
"close" (5)
HTTP_HOST
"panek.sk" (8)
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip" (7)
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Sat, 27 Nov 2021 05:52:26 GMT" (29)
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5" (14)
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40)
UNIQUE_ID
"YeibYn8AAAEAA6HWHNYAAABi" (24)
REDIRECT_STATUS
"200" (3)
REDIRECT_SSL_TLS_SNI
"panek.sk" (8)
REDIRECT_HTTPS
"on" (2)
REDIRECT_GEOIP_COUNTRY_NAME
"United States" (13)
REDIRECT_GEOIP_COUNTRY_CODE
"US" (2)
REDIRECT_GEOIP_CONTINENT_CODE
"NA" (2)
REDIRECT_GEOIP_ADDR
"3.81.172.77" (11)
REDIRECT_REMOTE_PORT
"53048" (5)
REDIRECT_SCRIPT_FILENAME
""
REDIRECT_SERVER_ADMIN
"admin@forpsi.com" (16)
REDIRECT_DOCUMENT_ROOT
"/web/htdocs5/paneksk/home/www" (29)
REDIRECT_REMOTE_ADDR
"3.81.172.77" (11)
REDIRECT_SERVER_PORT
"443" (3)
REDIRECT_SERVER_ADDR
"185.129.138.40" (14)
REDIRECT_SERVER_NAME
"panek.sk" (8)
REDIRECT_SERVER_SOFTWARE
"Apache" (6)
REDIRECT_SERVER_SIGNATURE
"<address>Apache Server at panek.sk Port 443</address>
" (54)
REDIRECT_PATH
"/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin" (29)
REDIRECT_HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive" (10)
REDIRECT_HTTP_HOST
"panek.sk" (8)
REDIRECT_HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip" (7)
REDIRECT_HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Sat, 27 Nov 2021 05:52:26 GMT" (29)
REDIRECT_HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5" (14)
REDIRECT_HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
REDIRECT_HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40)
REDIRECT_UNIQUE_ID
"YeibYn8AAAEAA6HWHNYAAABi" (24)
FCGI_ROLE
"RESPONDER" (9)
PHP_SELF
"/www/index.php" (14)
REQUEST_TIME_FLOAT
1642634082.5083
REQUEST_TIME
1642634082
argv
array(0) 
argc
0

$_SESSION

__NFNette Session

Nette Session

Nette.Http.UserStorage/
{
  authenticated => NULL
}

Constants

WWW_DIR
"/web/htdocs5/paneksk/home/www/www" (33)
NETTE
TRUE
NETTE_DIR
"/web/htdocs5/paneksk/home/www/vendor/nette" (42)
NETTE_VERSION_ID
20015
NETTE_PACKAGE
"5.3" (3)

Included files (41)

/web/htdocs5/paneksk/home/www/www/index.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/bootstrap.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/vendor/autoload.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/vendor/nette/nette.min.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.Configurator/_-dcf6faa90f6fb02cb67731f78a3cecf7.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/router/RouterFactory.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/vendor/others/paralaxcms/config/Constants.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/presenters/HomepagePresenter.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/presenters/BasePresenter.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/Cache.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/NodeTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/Table.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/ArticleTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/GalleryTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/LinkListTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/LinkTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/PhotoGalleryTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/FileListTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/FileTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/NodeListTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/SettingTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/SettingGroupTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/Helpers.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/MenuItemTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/PageTable.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/Translator.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/Link.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_Homepage.default.latte-84114abbb4ba53d7093d884d95f8068b.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_templates._layout.latte-a50b8c6f95bcc97e55c77cb31a37863c.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/Menu.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/BaseControl.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_components.menu.latte-da01f3beb8eff8cfdb864be2cb54ba0d.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/LangSelector.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_components.langSelector.latte-a40a9dd05e9fa672c45acf577bdacf11.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/Page.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_components.page.latte-b49c90d667acd636021ded3fa53ae9ad.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/Article.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_components.article.latte-2c40b02bbc413f2bc1ea5890f70cba12.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/Image.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/model/File.php
/web/htdocs5/paneksk/home/www/app/templates/components/FileList.php

Configuration options


Configuration

bcmath

BCMath support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
bcmath.scale00

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bzip2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.5, 10-Dec-2007

calendar

Calendar support enabled

cgi-fcgi

DirectiveLocal ValueMaster Value
cgi.check_shebang_line11
cgi.discard_path00
cgi.fix_pathinfo11
cgi.force_redirect11
cgi.nph00
cgi.redirect_status_envno valueno value
cgi.rfc2616_headers00
fastcgi.logging11

Core

PHP Version 5.6.30
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
always_populate_raw_post_data00
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
asp_tagsOffOff
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOffOff
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetUTF-8UTF-8
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionsset_time_limit,dl,pfsockopen,openlog,syslog,readlink,symlink,link,proc_open,system,exec,passthru,putenv,leak,popen,shell_exec,proc_close,proc_get_status,proc_nice,proc_terminate,register_tick_functionset_time_limit,dl,pfsockopen,openlog,syslog,readlink,symlink,link,proc_open,system,exec,passthru,putenv,leak,popen,shell_exec,proc_close,proc_get_status,proc_nice,proc_terminate,register_tick_function
display_errorsOnOn
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_log/web/htdocs5/paneksk/home/www/log/php_error.logno value
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting085
exit_on_timeoutOffOff
expose_phpOffOff
extension_dir/usr/lib64/php56/modules/usr/lib64/php56/modules
file_uploadsOnOn
highlight.comment#998; font-style: italic#FF8000
highlight.default#000#0000BB
highlight.html#06B#000000
highlight.keyword#D24; font-weight: bold#007700
highlight.string#080#DD0000
html_errorsOffOn
ignore_repeated_errorsOffOff
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path..
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOffOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOffOff
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time9090
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time9090
max_input_vars1000010000
memory_limit128M128M
open_basedirno valueno value
output_buffering40964096
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size33M33M
precision1414
realpath_cache_size128k128k
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOnOn
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderno valueno value
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/bin/mailfilter/usr/bin/mailfilter
serialize_precision100100
short_open_tagOnOn
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sql.safe_modeOffOff
sys_temp_dirno valueno value
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize32M32M
upload_tmp_dir/tmp//tmp/
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.19.7
Age 3
Features
AsynchDNS No
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate Yes
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
SPNEGO No
SSL Yes
SSPI No
Protocols tftp, ftp, telnet, dict, ldap, ldaps, http, file, https, ftps, scp, sftp
Host x86_64-redhat-linux-gnu
SSL Version NSS/3.27.1
ZLib Version 1.2.3
libSSH Version libssh2/1.4.2

date

date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 2016.10
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Prague
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/PragueEurope/Prague

dba

DBA support enabled
Supported handlers cdb cdb_make db4 inifile flatfile
DirectiveLocal ValueMaster Value
dba.default_handlerflatfileflatfile

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.7.6
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

ereg

Regex Library Bundled library enabled

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 1.4 $Id: 1c8772f76be691b7b3f77ca31eb788a2abbcefe5 $
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
version 1.0.5
libmagic 517

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: 5b79667bd9a68977a9b4f7505223a8e216e04908 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled

gd

GD Support enabled
GD Version bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.3.11
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.2.49
WBMP Support enabled
XBM Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning00

geoip

geoip supportenabled
geoip extension version 1.1.0
geoip library version 1005000
DirectiveLocal ValueMaster Value
geoip.custom_directoryno valueno value

gettext

GetText Support enabled

gmp

gmp support enabled
GMP version 4.3.1

gnupg

gnupg supportenabled
GPGme Version 1.1.8
Extension Version 1.3.6

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.12
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingUTF-8no value
iconv.output_encodingno valueno value

imagick

imagick moduleenabled
imagick module version 3.1.0RC2
imagick classes Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator
ImageMagick version ImageMagick 6.7.2-7 2017-03-22 Q16 http://www.imagemagick.org
ImageMagick copyright Copyright (C) 1999-2011 ImageMagick Studio LLC
ImageMagick release date 2017-03-22
ImageMagick number of supported formats: 205
ImageMagick supported formats 3FR, A, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, B, BGR, BGRA, BMP, BMP2, BMP3, BRF, C, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CRW, CUR, CUT, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DNG, DOT, DPX, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, EXR, FAX, FITS, FRACTAL, FTS, G, G3, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GROUP4, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, ICB, ICO, ICON, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, J2C, JNG, JP2, JPC, JPEG, JPG, JPX, K, K25, KDC, LABEL, M, M2V, M4V, MAC, MAP, MAT, MATTE, MIFF, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NULL, O, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PGX, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG24, PNG32, PNG8, PNM, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, R, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RGB, RGBA, RGBO, RLA, RLE, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VST, WBMP, WMF, WMV, WMZ, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, Y, YCbCr, YCbCrA, YUV
DirectiveLocal ValueMaster Value
imagick.locale_fix00
imagick.progress_monitor00

imap

IMAP c-Client Version 2007e
SSL Support enabled
Kerberos Support enabled

intl

Internationalization supportenabled
version 1.1.0
ICU version 4.2.1
DirectiveLocal ValueMaster Value
intl.default_localeno valueno value
intl.error_level00
intl.use_exceptions00

ionCube Loader

ionCube Loader developed by ionCube Ltd.
Visit ioncube.com for latest Loaders and support.
This Loader also includes features for real-time error reporting and malware protection. Visit ioncube24.com for more details.
Loader version 10.3.9
ionCube24 features unconfigured
DirectiveLocal ValueMaster Value
ic24.api.log_msg_errors00
ic24.api.max_timeout77
ic24.api_access_key****************
ic24.api_check_ip11
ic24.enable00
ic24.home_dirno valueno value
ic24.phperr.enableautoauto
ic24.phperr.ignore00
ic24.sec.block_stdin11
ic24.sec.block_uploaded_files11
ic24.sec.enableautoauto
ic24.sec.exclusion_key****************
ic24.sec.initial_actionblockblock
ic24.sec.initial_cache_all11
ic24.sec.initial_notifyalwaysalways
ic24.sec.initial_state11
ic24.sec.stop_on_error11
ic24.sec.trusted_include_paths****************
ic24.slt77
ic24.update_domains_retry_interval3030
ioncube.loader.encoded_pathsno valueno value

json

json support enabled
json version 1.2.1

ldap

LDAP Support enabled
RCS Version $Id: 8ab0fe072786e6f8d7dbd47b6a4897e81ce89ec3 $
Total Links 0/unlimited
API Version 3001
Vendor Name OpenLDAP
Vendor Version 20440
DirectiveLocal ValueMaster Value
ldap.max_linksUnlimitedUnlimited

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.7.6
libXML Loaded Version 20909
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
Multibyte regex (oniguruma) version 5.9.5
DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputno valueno value
mbstring.http_outputno valueno value
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characternoneno value

mcrypt

mcrypt supportenabled
mcrypt_filter supportenabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
DirectiveLocal ValueMaster Value
mcrypt.algorithms_dirno valueno value
mcrypt.modes_dirno valueno value

mhash

MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

mssql

MSSQL Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Library version FreeTDS
DirectiveLocal ValueMaster Value
mssql.allow_persistentOnOn
mssql.batchsize00
mssql.charsetno valueno value
mssql.compatability_modeOffOff
mssql.compatibility_modeOffOff
mssql.connect_timeout55
mssql.datetimeconvertOnOn
mssql.max_linksUnlimitedUnlimited
mssql.max_persistentUnlimitedUnlimited
mssql.max_procsUnlimitedUnlimited
mssql.min_error_severity1010
mssql.min_message_severity1010
mssql.secure_connectionOffOff
mssql.textlimitServer defaultServer default
mssql.textsizeServer defaultServer default
mssql.timeout6060

mysql

MySQL Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Client API version mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysql.allow_local_infileOnOn
mysql.allow_persistentOffOff
mysql.connect_timeout3030
mysql.default_hostno valueno value
mysql.default_passwordno valueno value
mysql.default_port33063306
mysql.default_socketno valueno value
mysql.default_userno valueno value
mysql.max_linksUnlimitedUnlimited
mysql.max_persistent1010
mysql.trace_modeOffOff

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOnOn
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socketno valueno value
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 31536000
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysql,mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent 3420
bytes_received 34040
packets_sent 42
packets_received 419
protocol_overhead_in 1676
protocol_overhead_out 168
bytes_received_ok_packet 0
bytes_received_eof_packet 0
bytes_received_rset_header_packet 162
bytes_received_rset_field_meta_packet 0
bytes_received_rset_row_packet 112
bytes_received_prepare_response_packet 19669
bytes_received_change_user_packet 13911
packets_sent_command 20
packets_received_ok 0
packets_received_eof 0
packets_received_rset_header 18
packets_received_rset_field_meta 0
packets_received_rset_row 20
packets_received_prepare_response 316
packets_received_change_user 63
result_set_queries 18
non_result_set_queries 2
no_index_used 8
bad_index_used 0
slow_queries 0
buffered_sets 18
unbuffered_sets 0
ps_buffered_sets 0
ps_unbuffered_sets 0
flushed_normal_sets 0
flushed_ps_sets 0
ps_prepared_never_executed 0
ps_prepared_once_executed 0
rows_fetched_from_server_normal 45
rows_fetched_from_server_ps 0
rows_buffered_from_client_normal 45
rows_buffered_from_client_ps 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 45
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
rows_affected_normal 0
rows_affected_ps 0
rows_skipped_normal 45
rows_skipped_ps 0
copy_on_write_saved 0
copy_on_write_performed 0
command_buffer_too_small 0
connect_success 1
connect_failure 0
connection_reused 0
reconnect 0
pconnect_success 0
active_connections 1
active_persistent_connections 0
explicit_close 0
implicit_close 0
disconnect_close 0
in_middle_of_command_close 0
explicit_free_result 0
implicit_free_result 0
explicit_stmt_close 0
implicit_stmt_close 0
mem_emalloc_count 0
mem_emalloc_amount 0
mem_ecalloc_count 0
mem_ecalloc_amount 0
mem_erealloc_count 0
mem_erealloc_amount 0
mem_efree_count 0
mem_efree_amount 0
mem_malloc_count 0
mem_malloc_amount 0
mem_calloc_count 0
mem_calloc_amount 0
mem_realloc_count 0
mem_realloc_amount 0
mem_free_count 0
mem_free_amount 0
mem_estrndup_count 0
mem_strndup_count 0
mem_estndup_count 0
mem_strdup_count 0
proto_text_fetched_null 0
proto_text_fetched_bit 0
proto_text_fetched_tinyint 64
proto_text_fetched_short 0
proto_text_fetched_int24 0
proto_text_fetched_int 114
proto_text_fetched_bigint 0
proto_text_fetched_decimal 0
proto_text_fetched_float 0
proto_text_fetched_double 0
proto_text_fetched_date 0
proto_text_fetched_year 0
proto_text_fetched_time 0
proto_text_fetched_datetime 17
proto_text_fetched_timestamp 0
proto_text_fetched_string 110
proto_text_fetched_blob 0
proto_text_fetched_enum 14
proto_text_fetched_set 0
proto_text_fetched_geometry 0
proto_text_fetched_other 0
proto_binary_fetched_null 0
proto_binary_fetched_bit 0
proto_binary_fetched_tinyint 0
proto_binary_fetched_short 0
proto_binary_fetched_int24 0
proto_binary_fetched_int 0
proto_binary_fetched_bigint 0
proto_binary_fetched_decimal 0
proto_binary_fetched_float 0
proto_binary_fetched_double 0
proto_binary_fetched_date 0
proto_binary_fetched_year 0
proto_binary_fetched_time 0
proto_binary_fetched_datetime 0
proto_binary_fetched_timestamp 0
proto_binary_fetched_string 0
proto_binary_fetched_json 0
proto_binary_fetched_blob 0
proto_binary_fetched_enum 0
proto_binary_fetched_set 0
proto_binary_fetched_geometry 0
proto_binary_fetched_other 0
init_command_executed_count 0
init_command_failed_count 0
com_quit 0
com_init_db 0
com_query 20
com_field_list 0
com_create_db 0
com_drop_db 0
com_refresh 0
com_shutdown 0
com_statistics 0
com_process_info 0
com_connect 0
com_process_kill 0
com_debug 0
com_ping 0
com_time 0
com_delayed_insert 0
com_change_user 0
com_binlog_dump 0
com_table_dump 0
com_connect_out 0
com_register_slave 0
com_stmt_prepare 0
com_stmt_execute 0
com_stmt_send_long_data 0
com_stmt_close 0
com_stmt_reset 0
com_stmt_set_option 0
com_stmt_fetch 0
com_deamon 0
bytes_received_real_data_normal 13174
bytes_received_real_data_ps 0

odbc

ODBC Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
ODBC library unixODBC
ODBC_INCLUDE -I/usr/include
ODBC_LFLAGS -L/usr/lib64
ODBC_LIBS -lodbc
DirectiveLocal ValueMaster Value
odbc.allow_persistentOnOn
odbc.check_persistentOnOn
odbc.default_cursortypeStatic cursorStatic cursor
odbc.default_dbno valueno value
odbc.default_pwno valueno value
odbc.default_userno valueno value
odbc.defaultbinmodereturn as isreturn as is
odbc.defaultlrlreturn up to 4096 bytesreturn up to 4096 bytes
odbc.max_linksUnlimitedUnlimited
odbc.max_persistentUnlimitedUnlimited

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
Openssl default config /etc/pki/tls/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafileno valueno value
openssl.capathno valueno value

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.38 2015-11-23
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers sqlite, mysql, odbc, pgsql

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/tmp/mysql.sock/tmp/mysql.sock

PDO_ODBC

PDO Driver for ODBC (unixODBC)enabled
ODBC Connection Pooling Enabled, strict matching

pdo_pgsql

PDO Driver for PostgreSQLenabled
PostgreSQL(libpq) Version 8.4.20
Module version 1.0.2
Revision $Id: 0e858dd2051ca8c2fd3c781909a0670ab5fecd36 $

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
SQLite Library 3.8.10.2

pgsql

PostgreSQL Supportenabled
PostgreSQL(libpq) Version 8.4.20
PostgreSQL(libpq) PostgreSQL 8.4.20 on x86_64-redhat-linux-gnu, compiled by GCC gcc (GCC) 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-18), 64-bit
Multibyte character support enabled
SSL support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
pgsql.allow_persistentOnOn
pgsql.auto_reset_persistentOffOff
pgsql.ignore_noticeOffOff
pgsql.log_noticeOffOff
pgsql.max_linksUnlimitedUnlimited
pgsql.max_persistentUnlimitedUnlimited

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar EXT version 2.0.2
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: 780be432570e80dd34c1a9c217ef87ade22bf136 $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression enabled
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

pspell

PSpell Support enabled

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: 5f15287237d5f78d75b19c26915aa7bd83dee8b8 $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary wddx
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyOnOff
session.cookie_lifetime12096000
session.cookie_path//
session.cookie_secureOffOff
session.entropy_fileno valueno value
session.entropy_length00
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime12096001440
session.gc_probability11
session.hash_bits_per_character55
session.hash_function00
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/tmp//tmp/
session.serialize_handlerphpphp
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookiesOnOn
session.use_only_cookiesOnOn
session.use_strict_modeOffOff
session.use_trans_sid00

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Id: d7077fc935154236afb4fe70814ba358efdbdca4 $
Schema support enabled

soap

Soap Client enabled
Soap Server enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
soap.wsdl_cache11
soap.wsdl_cache_dir/tmp/tmp
soap.wsdl_cache_enabled00
soap.wsdl_cache_limit55
soap.wsdl_cache_ttl8640086400

SPL

SPL supportenabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

sqlite3

SQLite3 supportenabled
SQLite3 module version 0.7-dev
SQLite Library 3.8.10.2
DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite3.extension_dirno valueno value

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/bin/mailfilter
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
url_rewriter.tagsa=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentrya=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agentno valueno value

tokenizer

Tokenizer Support enabled

wddx

WDDX Supportenabled
WDDX Session Serializer enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.7.6

xmlreader

XMLReader enabled

xmlrpc

core library version xmlrpc-epi v. 0.51
php extension version 0.51
author Dan Libby
homepage http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by Epinions.com

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.34
libxslt compiled against libxml Version 2.9.9
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.26

zip

Zip enabled
Zip version 1.12.5
Libzip version 0.11.2

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.3
Linked Version 1.2.3
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name

HTTP request

Headers

Geoip-Country-NameUnited States
Geoip-Country-CodeUS
Geoip-Continent-CodeNA
Geoip-Addr3.81.172.77
Connectionclose
Hostpanek.sk
Accept-Encodingbr,gzip
If-Modified-SinceSat, 27 Nov 2021 05:52:26 GMT
Accept-Languageen-US,en;q=0.5
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

$_GET

empty

$_POST

empty

$_COOKIE

empty

HTTP response

Headers

X-Powered-By: Nette Framework
Content-Type: text/html; charset=utf-8
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Vary: X-Requested-With
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: nette-browser=o6csppdhn0; path=/; httponly
Set-Cookie: PHPSESSID=od03jfad13hqanfpaqf8477sp3; expires=Wed, 02-Feb-2022 23:14:42 GMT; Max-Age=1209600; path=/; HttpOnly
 • Report generated at 2022/01/20 00:14:42
 • https://panek.sk/
 • PHP 5.6.30
 • Apache
 • Nette Framework 2.0.15 (revision released on 2014-05-24)